Onderwijs

De situatie in 1995

In Elbasan zijn vrijwel alle vormen van onderwijs vanaf kleuteronderwijs (“Kindergarten”) tot Universiteit. Zoals vrijwel in alle sectoren van de maatschappij was de toestand in het onderwijs zeer slecht wat betreft akkomodaties en leermiddelen. De kwaliteit van het onderwijs was echter verrassend hoog, zij het eenzijdig. Het gehele onderwijssysteem was nog geschoeid op Oost-Europese leest: frontaal onderwijs met accent op kennisoverdracht. Leerplicht gold van 6 tot 18 jaar, de “Kindergarten” (vanaf 4 jaar) was vrijwillig. Het basisonderwijs bestaat uit de onderbouw (6 tot 10 jaar) en bovenbouw (10 tot 14 jaar). In de onderbouw heeft iedere klas een vaste leraar, de bovenbouw heeft echter een vakkensysteem met wisselende docenten. Na de basisschool is er keuze tussen een beroepsopleiding of voortgezette algemene opleiding (“Gymnasium” genoemd). In Elbasan is ook een “Universiteit” met diverse opleidingen, grotendeels op HBO-niveau. Een paar specifieke scholen waren de “Kweekschool” voor leraren basisonderwijs-onderbouw en een streekschool voor begaafde leerlingen in muziek en grafische kunsten.
Alle scholen, exclusief de Universiteit, werden beheerd door één directeur, die rechtstreeks viel onder het Ministerie van Onderwijs in Tirana. Alle benoemingen van directies en docenten werden dus centraal geregeld. Bovendien zijn alle functie politiek gevoelig: nieuwe landelijke verkiezingen, nieuwe winnaars, nieuwe directies.

Projecten

1. Herinrichting van schoolbibliotheken

2. Trainingen van schoolleiders.

3. Herinrichting van werkplaatsen voor het beroepsonderwijs

4. Oprichting van een informatie cq. cursuscentrum