Stichting SKAMPA

Hulp aan Elbaan

PROJECT HOMEWORKCLASSES SKAMPA KIDS (2005 - 2019)

Kansen voor ruim duizend kinderen in Elbasan (Albanië) met Nederlandse hulp.

 

Op iedere hoek zie je wel een probleem. Dat was het beeld van Elbasan na een aantal bezoeken vanaf 1998. Er was veel te doen en er was Nederlands geld voor ontwikkelingssamenwerking. Op enig moment vond onze stichting de tijd rijp om ook iets te doen aan de problemen die de allerarmste kinderen uit de stad hadden met het volgen van onderwijs. Deze groep kende een hoog drop- outpercentage en al gauw hadden we de doelstelling geformuleerd dat dit, met extra zorg voor de kinderen die we zouden gaan begeleiden, teruggebracht moest worden naar (bijna) nihil. En dat is gelukt.

2005 – 2009

In 2005 begonnen we door het eerdere (toen niet gerealiseerde) idee van huiswerkklassen nieuw leven in te blazen. Financiële middelen verkregen we van Nederlandse lionsclubs, in eerste
instantie via de toen bestaande Commissie Oost Europa. De Nederlandse NGO Edukans stond borg voor een ruime verdubbelingsbijdrage. We werkten samen met onze Albanese partner ECE (Educational Centre Elbasan) en begonnen op twee scholen met een relatief groot aantal in extreme armoede levende kinderen. De directies van de Shkolla Xhaferr Kongoli en Abdyl Myzyri werkten graag mee. Per school ondersteunden we in eerste instantie 15 tot 20 kinderen intensief. Verder gaven we aandacht aan begeleiding en training van onderwijzers en directie. Het programma omvatte ook een dagelijks schoolontbijt en verstrekking van leermiddelen aan de scholen. Die hadden toen, meer nog dan nu, aan van alles gebrek. Per school waren enkele onderwijzers bereid en in staat tot het leveren van vele extra inspanningen voor begeleiding van de kinderen. De meesten bleven zelfs tot het einde van het project in 2019 intensief betrokken.
Na de positieve ervaringen in het eerste, experimentele jaar, voegden we in 2006 een derde school toe: Shkolla Jorgi Dilo. Nu was er ruimte om circa 75 kinderen intensief te ondersteunen.
De begeleiding en coördinatie vanuit ECE kreeg vaste vorm. In dit en volgende jaren gaven we prioriteit aan training van de onderwijzers, niet alleen degenen die de kinderen uit het project
begeleidden, maar aan vele tientallen collega’s van de drie scholen. In het eerste seizoen beschikten we over Nederlandse trainingscapaciteit. Daarna maakten we gebruik van Albanese
capaciteit, die inmiddels met Europese hulp tot stand gekomen was.  

2009 – 2013


De eerste projectperiode liep tot medio 2009. Het was een succes en de behoefte bleef groot. Veel groter zelfs dan waarin we konden voorzien. Voor Stichting Skampa vormde het een
stimulans om een nieuwe projectperiode tot zomer 2013 te entameren. Onze stichting beschikte nog over middelen die we ‘erfden’ bij de oprichting in 1999. Die vormden de basis voor nieuwe
financiering. Het plan voor de volgende periode van vier jaar was strakker dan in de jaren voorheen. Dat kon door de opgedane ervaringen en de versterking van de rol van Stichting ECE.
Op basis van een gedetailleerde begroting werden budgetten vastgesteld voor directe steun aan  de kinderen (voedselpakketten, leermiddelen, kleding excursies e.d.) – organisatie van en
begeleiding tijdens huiswerkklassen (huiswerk maken in de thuissituatie was voor veel kinderen onmogelijk) – leermiddelen voor de scholen (aan veel was nog altijd gebrek en met kleine
bedragen was veel te bereiken) – coördinatie en begeleiding door ECE – monitoring vanuit Nederland – kantoor- en organisatiekosten

In deze periode werden de namen van twee van de drie scholen gewijzigd: Abdyl Myzyri werd Fadil Gurmani en Xhaferr Kongoli werd Abdyl Paralloi).  De directe steun aan jaarlijks ca. 100 kinderen werd uitgebreid. De begeleidende onderwijzers en de medewerkers van ECE besteedden extra aandacht aan coaching van ouders of verzorgers. Een zwaar onderdeel van de taak want de omstandigheden waren moeilijk. Onvolledige gezinnen,  slechte huisvesting, criminaliteit, alcoholmisbruik enz. De volledige financiering voor deze periode van vier jaar kwam vrij snel rond, met hulp van  (wederom) enkele lionsclubs en Impulsis/Edukans. ECE toonde zich een verantwoordelijke en betrouwbare partner ook omdat de financiële  huishouding in die jaren sterk verbeterde. Het project had vaste vorm gekregen en men haalde optimaal rendement uit de beschikbare middelen. Tien jaar geleden konden we de hoop hebben dat dit soort projecten op enig moment niet meer nodig zouden zijn, in de verwachting dat een sociaal beleid van de Albanese overheid vorm zou  krijgen. Maar die hoop bleek ijdel. Aan het eind van deze periode bleek uit een klein onderzoekje dat het aantal kinderen dat dringend behoefte had aan ondersteuning drie à vier keer zo groot was als het aantal dat we konden bereiken. Daar hadden we helaas de middelen niet voor. Wel vormde deze constatering een stimulans om te proberen toch nog vier jaar door te gaan.

2013 – 2017 (2019)


De gemeente Utrecht gaf in deze jaren aandacht aan de toen geformuleerde milleniumdoelen waaronder ‘alle kinderen naar school’. Aan Stichting Skampa werd een eenmalige subsidie
beschikbaar gesteld om een videodocumentaire te maken. De titel werd ‘Skampa Kids’. Onder deze titel kon het project uiteindelijk vier jaren vooruit. Een grote steun in de rug kwam van
Edukans. Toen de kwestie speelde, was Nederlandse ontwikkelingshulp aan Albanië inmiddels verleden tijd. Dat gold overigens ook voor veel andere landen. Edukans had toen de éénmalige
mogelijkheid om wereldwijd tien projecten te selecteren waaraan nog één keer financiering gegeven kon worden. Stichting Skampa en de mensen in Elbasan waren gelukkig toen bekend
werd dat ons project één van de tien was. Volgens een strak plan kwamen gedurende de projectperiode middelen voor 400 ‘kindjaren’ beschikbaar kwamen. Dat wil zeggen dat er 400 keer één kind gedurende één jaar specifiek ondersteund kon worden. De deelnametijd van kinderen binnen dat concept liep uiteen van één tot zes jaar. De algemene ondersteuning aan de scholen bleef, voor wederom een beperkt bedrag. Het team in Elbasan was inmiddels zo goed ingewerkt, dat alles soepel verliep. Een belangrijke verbetering was de continuïteit in de directiefuncties van de scholen. Waar deze in het verleden vaak jaarlijks of soms nog vaker wisselden, bleef de bezetting in de laatste periode constant. Formeel eindigde het project medio 2017. Op dat moment namen nog enkele kinderen deel die pas één of twee jaar laten hun leerplichtige schooltijd zouden beëindigen. Voor hen werden op
voorhand middelen uitgespaard zodat ze ook in de laatste jaren op dezelfde steun konden rekenen als in de jaren daarvoor.

EINDE VERHAAL
Kort voor de zomer van 2019 vond het laatste monitoringbezoek plaats. De inhoudelijke en financiële verantwoording was in alle opzichten correct. Daarmee kwam een eind aan een mooie episode. De nood is nog altijd hoog maar continuering was onmogelijk. Het project heeft in ieder geval opgeleverd dat honderden kinderen een toekomst hadden die ze zonder de Nederlandse steun nooit gehad zouden hebben. Stichting Skampa en Stichting ECE hadden nog veel willen doen maar de mogelijkheden waren er niet meer.

 

 

 

DE FINANCIËN

 

Met een beknopt overzicht van de verworven geldmiddelen en de besteding daarvan geven we een globaal inzicht in de hele projectperiode .

 

Periode 2005-2013: Homeworkclasses

InkomstenUitgaven
    
Lionsclubs   

  – Woerden Castellum Laurum

12.500Ondersteuning kinderen en leermiddelen scholen51.126
  – Ooststellingerwerf12.240Begeleiding door onderwijzers14.240

  – Voorschoten

8.400Training onderwijzers en directeuren8.475
  – Geldrop6.555Management, begeleiding, coördinatie ECE13.952
Impulsis/Edukans46.610Organisatiekosten5.833
Uit eigen middelen Skampa11.904Monitoring St. Skampa4.583
    
Totaal98.209Totaal98.309

Periode 2013-2017 (2019): Skampa Kids

InkomstenUitgaven
    
Uit eigen middelen St.Skampa19.108Ondersteuining kinderen21.210
Edukans17.000Materialen voor scholen6.866
Div. particuliere giften3.953Begeleiding door onderwijzers3.750
Kiwanus Enschede-Usselo2.350Managemnenr, organisatie, coördinatie ECE12.000
Stichting Trein 8.282.250Organisatiekosten3.573
Stichting Haëlla2.250Monitoring St.Skampa3.601
Opbrengst benefietconcert1.842  
Donatie H.Zonderland fotografie1.167  
Giften in natura580  
Lionsclub Best-Oirschot500  
    
Totaal51.000Totaal51.000

TOT SLOT

In de jaarrapportages vroeg Stichting ECE verschillende keren naar reacties van kinderen die deelnamen aan het project.

 

 

In mijn dagboek van oktober 2017 staat deze passage:
Elida Budani beschrijft haar deplorabele leefomstandigheden (in het Engels) en sluit af met deze ontroerende zin: …. I do not expect luck will find me but I believe in myself and I will reach the best of me