Stichting SKAMPA

Hulp aan Elbaan

Education Centre Elbasan

De stichting ECE is opgericht om projecten in Elbasan, geïnitieerd vanuit SKAMPA, uit te voeren en te continueren. Het bestuur bestaat uit 5 personen, onder voorzitterschap van Anastas Paparisto. De doelstelling van ECE is vastgelegd in een Manifest.


Manifest ECE

The Foundation Educational Centre Elbasan (ECE) wants to play a stimulating part in the democratisation process of education; its object is to improve the quality of democratic education in the region of Elbasan. By education is meant any form of formal and informal education, with the exception of university education.

The Foundation ECE wants to coöperate with the competent authorities of the educational institutions in order to realise the objective, in accordance with the terms stated by the competent authorities. For experiments of other forms of deviations from the existing rules appropriate measures wilt be taken by mutual arrangement.

The Foundation ECE wants to be an institution that will be able to offer advice, help and support in case of pedagogical, psychological and didactic problems of schools, parents and pupils.

The Foundation ECE wants to establish an information centre where quality educational materials wilt be presented to benefit parents and schools. The information centre will also be fitted up as a reading place for students. With the help of modern means of communications, programmes study are suitable for selfstudy will be made available. The idea is to use programmes that are available in Albanian and the most current world languages.

The Foundation ECE wants to be an institution that offers courses and training to schools and parents on any subject that may improve the quality of education. To this purpose use will be made of the schooling and training supply of external institutions and of courses and training’s developed under the control of ECE.

The Foundation ECE wants to support initiatives that aim to develop, by way of projects, aspects of modern education that fit in with the objective of the Foundation.

The Foundation ECE can contract out the execution of the projects to an external bureau, laying down in an agreement of coöperation everyone’s responsibilities and tasks. In such an agreement the procedures to be followed in case of conflict wilt also be settled. The Foundation ECE, in coöperation with partners in other countries, wants to make use of international funds, which will enable it to achieve its objects. The Foundation is prepared to comply with the rules set by international law and to guarantee a proper use of the funds.

The Foundation ECE intends to obtain the necessary financial means from contributions from individuals, governments and funds. Users of facilities can be asked for a contribution but thereby the principle of financial strength will be applied.

Manifest ECE

De Stichting Educatief Centrum Elbasan (ECE) wil een stimulerende rol vervullen in het democratiseringsproces van het onderwijs en stelt zich ten doel de kwaliteit van democratisch onderwijs in de regio Elbasan te bevorderen. Onder onderwijs wordt verstaan alle vormen van formeel en informeel onderwijs met uitzondering van het Universitair onderwijs.

De Slichting ECE wil met het bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen samenwerken om de doelstelling te realiseren binnen de door bevoegd gezag aangegeven kaders. Voor experimenten of andere vormen van afwijkingen van de bestaande regels zal in onderling overleg een passende regeling gemaakt worden

De Stichting ECE wil een instituut zijn dat advies, hulp en begeleiding kan bieden bij pedagogische, psychologische en didactische problemen van scholen, ouders en leerlingen.

De Stichting ECE wil een informatiecentrum inrichten waarin voor ouders en scholen kwalitatief hoogstaande materialen gepresenteerd worden, die in het onderwijs gehanteerd kunnen worden. Het informatiecentrum zal tevens ingericht worden als studiehuis voor studenten. Met behulp van moderne communicatiemiddelen zullen studieprogramma’s beschikbaar gesteld worden die geschikt zijn voor zelfstudie. Daarbij wordt gedacht aan programma’s, die beschikbaar zijn in het Albanees en de meest gangbare wereldtalen.

De Stichting ECE wil een instituut zijn, dat cursussen en trainingen biedt aan scholen en ouders over alle onderwerpen, die de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Daartoe zal gebruik gemaakt worden het scholing  en trainingsaanbod van externe instituten en van in eigen beheer ontwikkelde cursussen en trainingen.

De Stichting ECE wil initiatieven ondersteunen, die projectmatig aspecten van modern onderwijs willen ontwikkelen die passen in de doelstelling van de Stichting, De Stichting kan die uitvoering van de projecten uitbesteden aan een extern bureau, waarbij in een samenwerkingsovereenkomst ieders verantwoordelijkheden en taken geregeld worden. In de samenwerkingsovereenkomst zal tevens geregeld worden welke procedures gevolgd zullen worden in geval van conflicten

De Stichting wil in samenwerking met partners in andere landen gebruik maken van internationale fondsen, die het mogelijk maken de gestelde doelen te bereiken. De Stichting is bereid te voldoen aan daarbij aan internationaal recht geldende regels en waarborg te geven voor een juist gebruik van de fondsen.

De Stichting wil de benodigde financiële middelen verwerven door bijdragen van particulieren, overheden en fondsen. Aan gebruikers van de voorzieningen van de Stichting kan een bijdrage gevraagd worden, maar daarbij zal het draagkrachtbeginsel van toepassing zijn.