Project

Datum

Bron

Fragment

  

Internet

15 april 2003

Alex

Op het terras van het voormalige hotel Skampa ontmoet ik Tani en Stefan. Het pand is nu in privaat bezit. ECEheeft er de techniek van hun ISP nu in twee kamertjes op de bovenste verdieping. Dat is logischer dan het lijkt.Ze zitten vlak bij Albtelecom en kunnen gebruik maken van antennes en generatoren van derden. Dat betekentdat de continuïteit van dienstverlening sterk is verbeterd

  

Internet

15 april 2003

Alex

Het is mijn bedoeling dat alle scholen een e-mail resp. internetvoorziening krijgen, waarbij de inkomsten van hetabonnement naar ECE toe komen. Nog voor ik vertrek hoor ik dat de gemeente in elk geval het eerste jaar abon-nementskosten wil betalen. Met de internetklanten gaat het niet zo snel als we hoopten. Het nieuwe verschijnselis een lokale actie van Albtelecom om gratis(!!) internet (geen e-mail) ter beschikking te stellen, wat klanten tij-delijk weghoudt bij ECE. Pas over een tijdje merken deze dan pas dat de verbindingen te instabiel zijn om er ple-zier van te hebben. En nog wat later zullen de hoge heren van Albtelecom deze ontoelaatbare handel verbieden.Maar dan heeft de lokale medewerker inmiddels zijn slagje geslagen.

  

Internet

21 oktober 2003

Alex

het grote gesprek met Tani. Gisteravond hadden we ons al voorbereid.Feitelijk heeft hij nu ook ingezien dat het met eNet (de internet service provider) als activiteit van ECE nietswordt. Ze bieden prima kwaliteit, maar de omzet is te laag en zal nog jaren te laag blijven. Na enig doorvragenhoor ik ook wat ik al vreesde na wat toespelingen van Stefan, die mij in het Albanees het probleem duidelijk pro-beerde te maken. De samenwerking met de universiteit gaat een nieuw risico vormen. Zij kan de maandelijkseaansluitkosten niet betalen en wil nu dezelfde service voor minder geld. Dan verliest eNet er nog meer op dannu, tenzij ze minder bandwith inkopen bij albtelecom. Maar dat zal de universiteit niet accepteren. Dan wendenze zich zeker tot een prijsvechter, die voor weinig geld nauwelijks kwaliteit en service biedt. Dat houden deklanten wel een tijdje vol, maar eNet zingt het niet uit tot het moment dat zij tot het inzicht komen dat goedkoopduurkoop is. Tegen die tijd zijn de verliezen te hoog opgelopen. Bijkomend probleem is dat ECE een confronta-tie met de universiteit niet aan kan gaan. De universiteit is nu eigenaar van het gebouw, dat tot 1 januari 2003 ei-gendom was van het ministerie van defensie. En de zaal waar het infocentre is gevestigd wil ze graag zelf gaangebruiken. Zodra daar een aanleiding voor is, vinden ze wel wat om ECE er uit te zetten, zo is te vrezen. Ook alsECE eNet afsplitst en overdoet aan een ondernemer die meer kan en wil investeren in een risicovolle activiteit isdeze kans aanwezig. Tel dit maar op bij de constatering dat het bestuur van ECE er nog niet voldoende in ge-slaagd is nieuwe activiteiten in het infocentrum op te zetten. Dan is het te billijken dat ICCO ze nog zes maandentijd geeft om met een goed plan te komen. En als dat er niet komt gaat de stekker er uit. Tani schetst mij in éénvan de meest heldere en geïnspireerde betogen die ik ooit van hem hoorde een perspectiefrijk alternatief, geba-seerd op een combinatie van de sterke punten van ECE en het voormalige DANIDA-project, gepaard met elimi-natie van beider zwakke kanten. Support van gemeente en onderwijsinspectie is nodig, waartoe we dit scenarioin elk geval gaan bespreken met Ardian Turku, de nieuwe burgemeester en met Roland Cerepi, de onderwijsin-specteur.

  

Internet

21 oktober 2003

Alex

De financiële analyse met Stefan en Tani is snel klaar. Zeker na het laatste nieuws dat de universiteit nu echt af-haakt. Het Ministerie had een tender uitgeschreven voor de universiteiten. ECE is niet uitgenodigd. De winnaaris een volstrekt nieuwe en onbekende ISP uit Tirana. Op deze vechtmarkt heeft een NGO als ECE niets te zoe-ken. Ze kunnen geen ambtenaren mild stemmen. Ze moeten dure communicatiekosten aan Albtelecom betalen,terwijl dezelfde maatschappij gratis internet aanbiedt. De service is dan wel belabberd, het duurt te lang voorklanten tot inzicht komen en zich melden bij een stabiele provider als ECE / eNet. Jammer, maar helaas. OokTani ziet in dat het op korte termijn een verloren strijd is. En verliezen op langere termijn, tot het tij keert, kanECE zich niet permitteren. Nu gaan we ons volledig concentreren op het infocentre, dat ook een voortreffelijkeservice als (educatief) “internetcafé” kan bieden. En eNet wordt verkocht, dat is de enige manier om de verliezente beperken. Iedereen kan zich nu volledig concentreren op dingen die al lang hadden moeten gebeuren. Hetblijkt dat ze toch wel veel in voorbereiding hebben, maar bijna niets is nog concreet. Dat moet nu snel gebeuren.Met Gazi erbij gaat dat echt wel gebeuren zo voorzie ik.

  

Internet

21 oktober 2003

Alex

s Morgens bestuderen we met Tani en Stefan de waarde van de inventaris van eNet. Dat moeten we weten in hetkader van de besluitvorming met het bestuur, die voor vanmiddag op het programma staat.

  

Internet

21 oktober 2003

Alex

We betreuren het te nemen besluit, maar allen zien we in dat het niet anders kan. Exit eNet als onderdeel vanECE. De vergoedingsregeling staat op papier. Van nieuwe activiteiten in het infocentre was cijfermatig niet veelte merken, maar ze maken me wel duidelijk dat ze met diverse dingen bezig zijn. Het grote plan voor ICCO is af-gewezen, ze hebben nu zes maanden (eigenlijk nog maar vijf) om iets te ontwikkelen voor de periode na april2004. Tot die datum zijn de salariskosten gedekt. We komen overeen dat er daarna voor drie staffunctionarissenhalftime plaats is in de “algemene begroting”, hopende dat ICCO dit ook na 1 april voorlopig wil afdekken,. Alleandere salariskosten zullen tussen 120 en 150% gedekt moeten worden uit inkomsten van activiteiten en/of do-noren. Dat geldt ook voor Stefan. Al gauw komen we er achter dat er vele mogelijkheden zijn om zijn kennis vanhet Albanese boekhoudprogramma ‘Alfa” te gelde te maken. Niet meer over praten, maar doen, zo stelt Gezim,de zakenman uit het bestuur. En dan blijkt ineens dat Adem daaromtrent al contacten heft gelegd

  

Internet

25 september 2004

Alex

Tijdens het wachten nemen we de zakelijke afspraken tussen eNet enECE door. Ze hebben een voor ons vreemde constructie afgesproken, maar het klopt wel. Hier is het normaal datje dingen regelt vanuit het principe dienst en wederdienst. Er is immers weinig geld om van hand tot hand te la-ten gaan.

  

Internet

13 oktober 2011

Alex

Aan het eind van de sessie resteert een heikel punt. Tani levert met zijn bedrijfje al jaren internetcom-municatie en houdt 4 websites in de lucht, waarvan er drie geen enkel actueel nut meer hebben. Deprijs daarvoor is extreem hoog. Jarenlang hebben ze tien tot twintig keer zoveel betaald als je tegende huidige, Albanese marktprijzen kunt verwachten. Terecht wil ECE daar verandering in brengen.Gezien de vriendschappelijke en historische banden tussen Tani en deze club vinden ze dat een (te)moeilijk onderwerp om aan te pakken. Na een lange en lastige discussie komen we tot een plan vanaanpak. Ons aller Adem Paralloi, stil maar wijs, komt met het voorstel de meest objectieve weg te vol-gen en gewoon een tender uit te schrijven voor een internetcontract. Prima! Ik wens ze er veel succesen sterkte mee