Project

Datum

Bron

Fragment

  

Cursussen

1 februari 1999

Ad

Normalisti curussenDe cursus Engels en Italiaans van de Normalisti kunnen doorgaan. De docent van de cursus Italiaans heeft echter geen prijsopgave kunnen krijgen van het benodigde materiaal. In overleg met Gerda Mulder zal ik meer informatie opvragen. Met de docent is afgesproken, dat hij een lesschema zal voorbereiden voor 16 weken. Tevens is duidelijk gesteld dat het een experimentis. Dat betekent dat van hem verwacht wordt dat hij vooraf bepaalde doelen stelt, aantekeningen maakt van het verloop van de cursus en op het einde evalueert of de cursus voldoet. Dezelfde voorwaarden zijn besproken met de docent Engels. Met de cursus Borduren (Gjymnish) ligt het moeilijker. De docente wil een ruimte huren in een particulier huis, maar daarvoor wordt geensubsidie gegeven. Daarom is met de directeur van het Etnografisch Museum gesproken over samenwerking: het museum stelt ruimte beschikbaar voor een groepje dames om het antieke borduurwerk te leren en probeert de producten te verkopen. Het Museum wil een ruimte beschikbaar stellen in het Alexander Xhuvanimuseum als de burgemeester toestemming gee

  

Cursussen

1 februari 1999

Ad

Cursus voor volwassenenHet rapport van Gazmir Maksuti "Adult training in Elbasan" is gereed. Hij heeft een overzicht gemaakt van de beroepsbevolking, de werkloosheid, de arbeidsmarkt en de behoefte aan scholing. Het rapport biedt op het eerste gezicht voldoende aanknopingspunten om cursussen voor volwassenen te plannen. Gerda Mulder zal gevraagd worden hierop een voorstel te baseren

  

Cursussen

14 maart 1999

Ad

Omdat Gerda Mulder reeds teruggekeerd was naar Nederland, rapporteerde Adem Paralloi over de stand van zaken met de cursussen Engels en Italiaans voor volwassenen. Als locatie zal voorlopig gebruik gemaakt worden van een paar leslokalen in de school Dhaskal Todri. De materialen voor de cursussen kunnen veilig bewaard worden in een kleine ruimte bij die lokalen, waar -eveneens tijdelijk- het bestuur van ECE het secretariaat kan vestigen. De werkzaamheden, die verbonden zijn aan het organiseren van de cursussen waren door Gerda Mulder goed voorbereid, de begrotingen voor de aanschaf van materialen waren gereed, maar met de aangezochte docenten waren problemen. Die gingen niet akkoord met de voorgestelde vergoeding. Na een verwarde discussie van de bestuursleden onderling, die nergens toe leidde, heb ik nog eens opgesomd, die het bestuur in acht dient te nemen om aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen:1.In de subsidie van ICCO is geen bedrag opgenomen voor salaris. Vergoedingen van docenten moeten betaald worden uit bijdragen van studenten.2.Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage van de studenten.3.In het budget is een bedrag opgenomen om armlastige studenten een tegemoetkoming te geven in de studiekosten.4.Het bestuur dient een besluit te nemen over de hoogte van de gevraagde bijdrage, de criteria voor tegemoetkoming en de hoogte daarvan. Besloten werd tenslotte dat Adem Paralloi opnieuw overleg zou plegen met de Normalisti en een regeling zou ontwerpen.

  

Cursussen

23 september 1999

Ad

en groot succes is de start van cursussen voor volwassenen. De cursus Engels kreeg niet minder dan 160 meldingen maar ook voor Italiaans en "gymnish" (Albanees borduurwerk) is ruime belangstelling. Iedere cursus is gestart met twee groepen, maar dat betekent voor Engels dat er een grote wachtlijst is ontstaan. Er is voorrang gegeven aan werkloze jongeren en vrouwen. Vanavond ben ik gaan kijken naar een cursus Engels. Het was een heel geméleerd gezelschap, dat enthousiast zal te ploeteren met de tweede les van de methode Headway.

  

Cursussen

7 september 2005

Alex

De burgemeester laat van zich horen. Verkopen van publieke eigendommen aan private instanties of particulie-ren is voorlopig niet mogelijk. Een gebruikersovereenkomst kan wel. Ook komen we erachter dat het “pand metde zuilen” al een paar keer is doorverkocht. Nu is het in bezit van Albanees/Belgische speculanten van twijfel-achtige afkomst. Deze optie valt dus af. Morgen gaan we nog een keer naar andere panden kijken. Tussen de re-gels door hoor ik dat ECE toch ook blij zal zijn met een andere optie achter de hand, zeker voor de cursussen. Opieder moment kunnen ze (weer) uit hun pand gezet worden, en dan.

  

Cursussen

12 december 2012

Alex

Om 9 uur word ik met een groepje leraren en schooldirecteuren uit de stad ver-wacht voor een busreis naar Ohrid. Daar organiseert ECE vandaag een seminar in het kader van een crossing-borderproject voor de grensgebieden van Albanië en Macedonië. ECE heeft hiervoor midde-len van de Europese Unie in het kader van IPA (“instrument for pre-accession assistance”). De bedoe-ling is om door samenwerking van scholen voor beroepsonderwijs meer begrip voor elkaar te krijgen en kennis te delen dan wel uit te wisselen.

  

Cursussen

12 december 2012

Alex

De ECE-club treedt wel doortastend op en na een half uurtje kan Ilja eindelijk zijn verhaal beginnen. Frontaal, zoals het hier al-tijd gaat. Hij spreekt en zijn gehoor luistert. En dat gedurende de hele dag.

  

Cursussen

12 december 2012

Alex

de geschiedenis van het project. De doorlooptijd van de aanvraag was uitzonderlijk lang. Tussentijds werd het hele Al-banese “EU-agentschap” ontslagen vanwege incompetentie en corruptie. Inmiddels schijnt het alle-maal weer normaal te zijn. De contacten met ECE zijn goed. ECE wordt gewaardeerd en is volop be-zig met de inhoud van het project en de onoverzienbare stapel bureaucratische verplichtingen. Het programma van een half jaar zit goed in elkaar. De Macedonische partner is toegankelijk en vrien-delijk, maar onervaren en weinig deskundig. Alles komt dus neer op ECE. Verrassenderwijs leidt dat inhet project tot meer effect dan je zou denken. De Macedoniërs zagen de Albanezen als een achterge-bleven volkje dat weinig goeds voortbracht. Het tegendeel blijkt. De Albanese kennis en ervaring zijn vele malen groter dan die aan de andere kant. Deze verrassende constatering leidt tot meer weder-zijds begrip en veel waardering. Dat staat weer borg voor het realiseren van de belangrijkste doelstel-ling van het project: “sociale cohesie” in de grensregio’s. De Albanese inbreng is kwalitatief én kwanti-tatief stukken groter dan de Macedonische. De verklaring zit ‘m ook in een stukje geschiedenis van Amerikaanse ‘ontwikkelingshulp’ in dat land. Een Amerikaanse club had een hoeveelheid geld gedroptin de regio en daar ook ‘trainingen’ aan verbonden. Onderwijsmensen mochten deze volgen en wer-den daar rijkelijk voor betaald. Deelname gegarandeerd, dus. Maar nu werkt het wel belemm