Project

Datum

Bron

Fragment

  

Actieplan

20 april 1995

Ad

Om 10 uur zijn we te gast op de muziekschool. Dit een "elementary-school" (6-14 jaar), waar kinderen naast het normale schoolprogramma muziek- of schilderlessen krijgen. Van tijd tot tijd worden er muziekuitvoeringen gegeven en exposities van schilderijen en tekeningen ingericht. Deze school wil graag contact met de muziekschool in Woerden.

  

Actieplan

20 april 1995

Ad

Na de lunch hebben we een gesprek met de directeur van de Pedagogische Academie. Hij is de enige schooldirecteur, die een beetje Engels spreekt. Bovendien heeft hij frisse ideeën en reeds wat contacten met buitenlandse scholen gehad. Hij lijkt ons daarom een geschikte figuur om coördinator te worden van het groepje dat we willen vormen. Het gesprek verloopt goed. We moeten het afbreken omdat we om 5 uur op een technische school verwacht worden.

  

Actieplan

20 april 1995

Ad

bij de Pedagogische School, waar de truck gelost wordt. Het is een aanhanger vol schoolmeubilair, stoelen, tafeltjes en kasten. Het zijn specifieke tafeltjes, want er zitten overal stopcontacten en leidingen op om gehoortoestellen aan te sluiten. Het meubilair is afkomstig uit het Doveninstituut van Sint Michielsgestel. De truck wordt met behulp van een stel knullen uitgeladen en opgestapeld in enkele lege lokalen. Een man van de gemeente noteert nauwkeurig wat er binnen gebracht wordt. Na afloop wordt keurig een proces-verbaal opgemaakt, dat ik ook mee onderteken. De aflevering is correct gebeurd. Over de verdeling zullen we morgen praten. Nu gaat alles achter slot en grendel en Leka krijgt de sleutel mee

  

Actieplan

20 april 1995

Ad

We bezochten een tweede technische school. We begonnen met een kijkje in een coupeuseklas met jongens en meisjes. Wat echter "niet te filmen" was, waren de naaimachines. Die hadden ze niet, geen één. Dus werd er alleen theorie gegeven, patronen getekend en ontwerpen gemaakt. Op onze vraag hoe deze leerlingen dan na hun schooltijd op een atelier terecht konden, kwam het onthutsende antwoord, dat er in Elbasan geen ateliers waren, geen één. Deze leerlingen werden dus opgeleid voor werkloosheid.

  

Actieplan

20 april 1995

Ad

Na enig zoekwerk kwam toen een oude schoolbank te voorschijn, die blijkbaar gerepareerd was. We konden onze ogen niet geloven. Op de oude rotte bank waren een paar stukjes triplex getimmerd en aan de achterkant waren kruiselings twee latten geslagen. Dit was dus de praktijkopleiding van een timmerman. leder doe-het-zelver in Nederland zou het netter gedaan hebben

  

Actieplan

20 april 1995

Ad

Vanmorgen hebben we een afsluitende bijeenkomst met de vier schooldirecteuren, die we uitgenodigd hebben om een werkgroep te vormen. We komen bijeen in de kamer van Dritan Pajenga, de directeur van de Pedagogische Schoof. Jan geeft eerst een overzicht van onze bevindingen en stelt dan voor een "executive committee', te vormen met Dritan Pajenga als coördinator. Dat voorstel wordt geaccepteerd. Vervolgens ontvouwen we onze ideeën over een drie-fasen-plan voor verder hulpverlening.

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

Elbasan Schools Project'Elbasan Schools' is een twee-jarig project van `Steering Committee Elbasan' (Albanië), dat beoogt hetmanagement van scholen en de opleiding van leraren te verbeteren. In het 'Steering Committee Elbasan'zitten vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs in Tirana, de Universiteit van Elbasan en het basis- en voortgezet onderwijs in Elbasan. Het project bestaat uit een training van het management van 9 Pilotscholen' (5 basisonderwijs, 4 voortgezet onderwijs), begeleiding van de betreffende schoolteams, een schets voor praktijkopleiding van toekomstige leraren (i.s.m.lerarenopleiding van de Universiteit van Elbasan en PABO Elbasan) en een werkplan voor training en begeleiding van een groep Volgscholen. Het 'Elbasan Schools project" is als PHARE-project in Brussel aangevraagd door de gemeente Dordrecht en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 'Stichting Oost-Europa Projecten' te Dordrecht. Als projectcoördinator is aangesteld drs A.J. Voets.Het 'Elbasan Schools Project’ bestaat uit de volgende delen:1. Training van de schooldirecties.De training van de 9 schooldirecties omvat introducties in opzet en pedagogische fundering van moderne onderwijssystemen en training in schoolorganisatie en personeelsmanagement. De training duurt 7 x 1 week (4 weken in 1996, 3 weken in 1997) en wordt gegeven in Elbasan door een tweetal trainers uit Nederland.2. Begeleiding van de schoolteams Tijdens de trainingsweken worden de schoolteams geïnformeerd over de onderwerpen in de training. De directies van de deelnemende scholen worden individueel begeleid bij het werken met hun schoolteam aan de opdrachten vanuit de training. De inleidingen bij de schoolteams en de begeleiding van de directies worden verzorgd door de twee trainers.3.'Twinning'Voor iedere school in Elbasan wordt in Nederland een 'twinning'-school gezocht, die een uitwisselingsprogramma opzet. Dat kan resulteren in materiële hulpverlening vanuit Nederland, maar de scholen zullen primair uitgenodigd worden om parallel aan de trainingsweken inhoudelijk informatie uit te wisselen. Daarbij kunnen de trainers als intermediair optreden, maar de scholen zullengestimuleerd worden ook andere vormen te gebruiken (post, video, Internet).4. Acties Ter stimulering van de eigen werkzaamheid en ter motivatie van leerlingen en docenten worden tijdens de trainingsweken speciale acties gevoerd, waarbij ouders, overheden en de pers betrokken worden. De acties hebben ten doel een begin te makenmet het opheffen van materiële achterstanden en moeten naar buiten demonstreren, dat een ingrijpende onderwijsvernieuwing gaande is. Voor zover financiële middelen beschikbaar zijn worden de volgende acties opgezet:a. schoolborden zwarten.In alle scholen zijn de schoolborden c.q. muurvlakken in geen jaren zwart geverfd. De klasseleraren krijgen bordverf en kwast in een gezamenlijke actie op een bepaalde dag.b. klaslokalen aankleden.Vrijwel alle klaslokalen zijn kaal en leeg. Op een bepaalde dag krijgen de leerlingen teken-en verfmaterialen om de wanden op te sieren.C. meubilair repareren.Meubilair in vrijwel alle scholen is zeer oud en versleten. Met behulp van de MTS leerlingen wordt op iedere schoot een reparatieronde gehouden. De MTS krijgt daarvoor extra gereedschap en materiaal.d. Schoolomgeving aanpassen.Afhankelijk van de ligging van de school wordt de schoolomgeving gezuiverd en van beplanting voorzien. Een alternatief is: de entree van de school opknappen.e. Schoolkrant uitgeven.De deelnemende scholen geven gezamenlijke een schoolkrant uit om ouders, pers en belangstellenden te informeren. Via de lokale drukkerij worden de krant geproduceerd.f. Oudercommissies.Oudercommissies worden uitgenodigd een plan te maken om door zelfwerkzaamheid de schoolaccomodatie te verbeteren, b.v. gordijnen maken.g. SchoolbibliotheekIedere school krijgt een bepaald bedrag om een schoolbibliotheek op te zetten.h. BoekenfondsOuders, die geen geld hebben om schoolboeken voor hun kinderen te kopen, kunnen boeken in bruikleen krijgen via een op te richten boekenfonds.i. Leermiddelenfonds.Er wordt een fonds gesticht waarmee moderne leermiddelen aangeschaft kunnen worden5. Onderwijsconferentie De training van de schooldirecties en de begeleiding van de schoolteams wordt afgesloten met een bezoek van een week aan Nederland. In samenspraak met het 'Steering Committee Elbasan' wordt een groep van ongeveer 12 personen uitgenodigd voor een excursie langs de 'twinningschool', een aantal Nederlandse scholen en een slotconferentie in Dordrecht.6. Plan voor 'volgscholen'-trainingHet verslag van de slotconferentie in Dordrecht zal de laatste bouwsteen zijn voor een plan van aanpak voor training vande schooldirecties van een groep volgscholen. Gedacht wordt aan een plan voor training van 4 groepen volgscholen (ongeveer 40 scholen) per jaar gedurende drie jaar, dat door het Ministerie van Onderwijs in Tirana in samenspraak metde lerarenopleidingen in Elbasan (Universiteit en PABO) voor Albanië wordt uitgevoerd.7. Plan voor praktijkopleidingAan het 'Steering Committee Elbasan' zullen op basis van de evaluatie-verslagen en de conferentie in Dordrecht aanbevelingen gedaan worden aan de Universiteit, de PABO en de oefenscholen in Elbasan om de 'praktijk-scholing' van leraren-in-opleiding in te richten.8. TrainersstageIn samenspraak met het 'Steering Committee Elbasan' wordt een groep deelnemers aan de training uitgenodigd voor een stage in Nederland om daarna als trainer op te treden bij een groep 'volgscholen'. Gepland is een stage voor 8 trainers gedurende 3 weken op verschillende instituten in Nederland.BEGROTINGAls Phare-project is het 'Elbasan Schools Project’ begroot op ECU 197.388 ( f.400.000,-). Hiervan moet minimaal 50% opgebracht worden door Nederland en Albanië (dus f.200.000). Voor het welslagen van het project zou echter veel meer geld wenselijk zijn. Met name zijn de stimuleringsacties een sluitpost in deze begroting, terwijl ze toch heel essentieel geacht worden. Het project start september 1996 en eindigt december 1997. De begroting is daarom gespreid over twee kalenderjaren. Voor de jaren daarna is een indicatie gegeven van de kosten van de stimuleringsacties.

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

In overleg met de voorbereidingsgroep van schooldirecteuren is een schoolleiderstraining opgezet. Wout van Steenis en Ad Voets gaan de eerste sessies verzorgen. NOVIB heeft daarvoor een startsubsidie gegeven.

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

VERSLAG van 'START-UP'-week: 30 september - 6 oktober 1996Na een officiële opening op maandagmorgen 30 september 1996, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van ministerie van onderwijs en lokale overheden, is het 'pilotproject 'ELBASAN SCHOÖLS'gestart. Doel is een systematische managementtraining van schoolleiders in Albanië. Aan het project nemen deel de directeuren van 5 basis- en 4 middelbare scholen in Elbasan.

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

In de voorbereidingsfase was, na een eerste inventarisatie van leerbehoeften, reeds duidelijk dat er met deze groep heel basale begrippen van management aan de orde gesteld moesten worden. Na een sessievan meer procedurele aard werd gestart met de introductie van het SAS-model. Dit is een analyse-instrument, dat in Nederland bewezen heeft een waardevol middel te zijn in het stellen van een schooldiagnose basisonderwijs. (SDU, 's Gravenhage 1991). Aanvankelijk bleek het idee om een schoolorganisatie in Albanië op deze wijze in beeld te brengen een vreemde aanpak voor de leden van de groep, maar geleidelijk aan werden ze vertrouwd met de opzet.Het SAS-instrument bestaat uit vijf onderdelen:1.Het dagelijkse onderwijsproces2.De ideeën van een school over onderwijs.3.De organisatie van de school4.De materiële voorzieningen5.De externe relaties van een school.

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

De volgende onderwerpen, geordend volgens het SAS-model, hebben bij deze groep directeuren de hoogste prioriteit:•Al: onderwijskundige uitgangspunten•A2: didactische werkwijze (specifiek: differentiatie "en werken met projecten)•A3: zorgverbreding (specifiek: leerlingenvolgsysteern en toetsen)•A4: leerlingkenmerken•A6: groepsklimaat (specifiek: zelfstandigheid van leerlingen)•B: vernieuwingen (specifiek onderwijskundig management)•Cl: schoolklimaat (specifiek': conflicten)•C2: teamfunctioneren•C3: schoolleider (specifiek managementstijl en inhoudelijke bemoeienis)•D: middelen en randvoorwaarden•E1: bevoegd gezag (specifiek: relatie met bestuur•E4: school en buurtIn overleg met de voorbereidingsgroep van schooldirecteuren is een schoolleiderstraining opgezet. Wout van Steenis en Ad Voets gaan de eerste sessies verzorgen. NOVIB heeft daarvoor een startsubsidie gegeven.De onderwerpen, die bij de directeuren de hoogste prioriteit kregen, zijn: didactische werkwijzen (A2), zorgverbreding (A3) , vernieuwingen (B), managementstijl (C3) en bevoegd gezag (E1).

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

NOVIB financiert een plan, dat voorziet in zeer basale materiële voorzieningen in de 9 scholen, zoals schoolborden schilderen, meubilair repareren, schoolkrant uitgeven en oudercommissies oprichten. Tegelijkertijd is de organisatie van dit soort activiteiten onderdeel en oefenstof voor de 9 directeuren. Tijdensde eerste week is verdeling van de middelen tussen de schoten en de eerste actie aan de orde geweest. Er is een bankrekening geopend, die beheerd zal worden door de coördinator, Dritan Pajenga en er zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden voor een school om te kunnen beschikken over het geld in het NOVIB-potje. Iedere directeur heeft zich accoord verklaard met de voorwaarden en een verklaring ondertekend.Over de eerste actie, schoolborden schilderen, zijn afspraken gemaakt.

  

Actieplan

30 september 1996

Ad

De eerstvolgende trainingsweek is nu gepland van 2 tot 8 december 1996 en een derde week in de eerste helft van maart 1997

  

Actieplan

18 maart 1998

Ad

Meer dan een jaar is het contact met Elbasan verbroken geweest doorde onlusten rond de “pyramidescheme’s”.Veel mensen zijn hunspaargeld kwijtgeraakt. Er zijn onlusten geweest en is er geplunderd..Ruim een jaar geleden is met een startsubsidie van NOVIB en eenklein fonds voor het technisch onderwijs uit Voorhout een begingemaakt met het plan, dat gemaakt was met de directeuren van descholen. Er is ook een projectaanvrage ingediend bij Phare (Brussel,maar die is opgeschort tot nader order. Ook een subsidieverzoek bijICCO (Zeist) is nog niet goedgekeurd.

  

Actieplan

18 maart 1998

Ad

Op de eerste vergadering met de directies van de 10 scholen, die vorig jaar deelnamen op het moment dat we plotselingons programma moesten afbreken, ontmoet ik 4 mannen en 3 vrouwen. Daarvan zijn drie mannen nieuw. Na een kortekennismaking geef ik een uiteenzetting over het projectplan, zoals dat vorig jaar ingediend is bij de Phare in Brussel. DeEuropese Commissie heeft echter het plan afgewezen, omdat men meer verantwoordelijkheid en inbreng wenst vanAlbanese zijde. In de komende dagen zal ik hierover diverse gesprekken voeren, zowel met ieder schooldirecteurafzonderlijk, als met vertegenwoordigers van de Universiteit en het Ministerie van Onderwijs in Tirana. De directeurenwillen doorgaan met het project en daarom wordt de bijeenkomst afgesloten met een reeks afspraken over schoolbezoek

  

Actieplan

18 maart 1998

Ad

In het 'Elbasan Schools Project' wordt een combinatie gemaakt tussen het verlenen van hulp en het trainenvan de directies en leraren in moderne management- en onderwijsmethodieken.NOVIB heeft b.v. vorig jaar een bedrag f 56000,- geschonken om de scholen te voorzien van een aantal basismaterialen.De besteding van het bedrag en de verdeling over de scholen was een aantal keren onderwerp van overleg tijdens detraining van de directeuren. Gebleken is dat dit voor de betreffende personen heel leerzaam is geweest, omdatonderwerpen als begrotingen maken, budgetten hanteren, centrale inkoop organiseren e.d. onbekende zaken waren.Gegeven het feit dat het grootste deel van de directeuren nieuw is en ze in dit opzicht geen enkele opleiding en ervaringhebben, is het de bedoeling de besteding van gelden, verkregen uit fondsen, centraal te laten regelen tijdens de komendeschoolleidertrainingen. Bovendien wordt gedacht aan het begeleiden van de directies bij het mobiliseren van de ouders ende ouderverenigingen. Op deze wijze worden niet alleen de leerlingen geholpen, maar is tevens een middel beschikbaarom de directies organiseren van activiteiten en het betrekken van ouders bij de school

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Het leek zo goed te gaan. De Stichting ECE heeft een plan ontwikkeld om deonderwijsvernieuwing in de scholen te stimuleren, maar Kozma Hakani, deregionale directeur van alle scholen, ligt dwars. Mijn contactman, DritanPajenga, is plotseling ontslagen als directeur van de Luigj Guraqukischool.Via een persbericht heb ik gedreigd alle projecten stop te zetten als ditontslag ook betekent dat hij geen coördinator kan zijn van de projecten.Immers, hij doet zijn werk goed en is de enige directeur, die als tolk kanoptreden.Bovendien heb ik van ICCO de toezegging dat ze het eersteproject van ECE zullen honoreren.

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Het is me duidelijk dat de Stichting ECE door Kozma Hakani gezien wordt alseen bedreiging. ECE bemoeit zich met zijn werk, vindt hij. Helemaal ongelijkheeft hij niet, want ECE is in feite een club die hem dwingt meer aandacht tebesteden aan vernieuwing van het onderwijs. Bovendien wil hij graag ookprofiteren van de financiele middelen van ECE, omdat hij van zijn Ministerie nauwelijks geld krijgt. Het steekt hem b.v.heel erg dat ECE computers aan scholen kan geven, terwijl hij nog geen computer heeft. Misschien ECE iets doen omde relatie te verbeteren.

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

De vergadering met de directeuren van de projectscholen is naar wens verlopen. Ze zijn blij met de toezeggingen voorbibliotheek, een boekenfonds en de kopieerfaciliteiten. Natuurlijk kwam de vraag of ze hardware mochtenaanschaffen, maar dat heb ik categorisch geweigerd. Natuurlijk was er ook de opmerking dat het niet genoeg was,maar ja, dat zal het nooit zijn. Jammer was wel dat er drie directeuren ontbraken. Een had zich afgemeld. Ik ken hem.Hij zal een goede reden gehad hebben. Ik miste echter de twee nieuwe dames, die onlangs benoemd zijn. Met hen iseen gesprek dringend noodzakelijk. Anastas zal ze daarom uitnodigen voor een gesprek a.s. dinsdag. Van de KozmaNazka was de adjunct aanwezig, die me dringend vroeg speciaal bij hem op bezoek te komen.

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Morgen komt GerdaMulder, werkzaam bijvolwasseneducatie vanhet Zadkine-college inRotterdam. Aanvankelijkzou ik hulp krijgen vaneen docent van het DaVinci-college uitDordrecht, maar dedirectie gaf geentoestemming omdat zede situatie in Albanie teslecht vinden. Gerdakomt speciaal omcurussen voorvolwassenen teorganiseren. Dinsdagintroduceer ik haar bij deNormalisti. Met de architect GezimJazxhi, bestuurslid vanECE, kan ik misschienmorgen een afspraakmaken. Die zal eenontwerpplan maken voorde restauratie van hetNormalistigebouw Dat is nu nog een puinhoop en ontoegankelijk. Woensdag komt Alex Le Mat, directeur van het Kunstencentrum in Woerden. Die gaat donderdag kan aan de slag opde muziek- en tekenschool Onufri en in het Cultureel centrum.

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Met de drie directeuren, die vorige keer niet op de vergadering konden zijn, heb ik goede vergadering. Twee van henzijn nieuwe pasbenoemde directeuren. Ik ga daarom wat dieper in op de bedoeling van het project. Ze zeggen dat zegraag willen meewerken

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Eerst met Gerda naar de bijeenkomst met de Normalisti. Het voorbereidingsgesprek metGerda heeft me hoopvol gestemd over de wijze waarop ze het gaat aanpakken, maar hoe deze club van ouderemannen zal reageren is nog de vraag. Het bestuur is nu kleiner dan de vorige keer, maar de voorzitter legt uit dat nietiedereen even gemakkelijk telefonisch te bereiken is. Na een korte introductie van mijn kant vertelt Gerda meer overhaar achtergrond en ik zie aan de nee-schuddende hoofden (dat betekent ja en is dus instemmend geknik) dat zevertrouwen in haar krijgen. Na een half uur moet ik met Tani verder gaan. Gerda krijgt hulp van de tolk Gazi Maksuti,een voormalig onderwijzer, die nu een adviesbureau heeft voor bedrijven, die willen exporteren. 's Avonds hoor ik van Gerda dat het overleg goed verlopen is. Gazi Maksuti blijkt een niet alleen een zeer bekwaamtolk te zijn maar is een intelligente meedenker, die Gerda goed helpt bij het in kaart brengen van de situatie op gebiedvan volwasseneneducatie. Hoewel er na de eerste dag nog veel onduidelijk is, verwacht ze dat ze bruikbare informatieboven krijgt. 'Je moet wel helemaal terug naar de beginperiode in Nederland 'zegt ze 'de tijd van de VOS-cursussen enmoedermavo.'

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Ik heb in Dordrecht contact gehad met het Da Vinci-college. Diezoeken voor hun leerlingen stageplaatsen in een bouwproject. Aanvankelijk zou een leraar meegaan, maar de directiegaf geen toestemming omdat ze de situatie in Albanie te gevaarlijk vinden. In hoeverre ik nu bij de directie van het DaVinci-college in Dordrecht nog gehoor zal vinden om het project te realiseren is voor mij de vraag. Lukt dat niet danzoeken we maar weer verder, maar dan heb ik tenminste een concrete beschrijving van de renovatie van hetNormalisti-gebouw

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

In Tirana heb ik nog een afspraak met SOROS. Dat wordt een zekere desillusie, want daar blijkt dat SOROSondertussen met de Universiteit al een regeling heeft getroffen over een trainingscentrum. Dat is gebeurd in overlegmet Kozma Hakani, de regiodirecteur, waarmee ik een appeltje te schillen had over het plotselinge ontslag van DritanPajenga. Nu blijkt dat hij me 14 dagen in de waan gelaten heeft dat er geen informatiecentrum op de Universiteit zoukomen, omdat het bij de onlusten vorig jaar helemaal verwoest was. Ook bij SOROS hebben ze trouwens problemenmet deze man. Hij is niet betrouwbaar, zeggen ze. Hij praat en belooft, maar doet waar hij zin in heeft. Gelukkig is deman van SOROS bereid om met ons samen te werken.

  

Actieplan

12 oktober 1998

Ad

Dit is een tegenvaller. Met een gevoel van onbehagen verlaat ik SOROS. Als Kozma Hakani dit verteld had toen ik methem sprak had ik een heel andere opzet gemaakt. Nu heb ik mijn tijd verdaan met een achterhaald plan. Het isimmers onzin om twee centra in Elbasan op te zetten. Voor de Stichting wordt het misschien gemakkelijker want hetinfocentrum kan nu veel bescheidener opgezet worden.

  

Actieplan

20 december 1998

Ad

ICCO heeft de eerste projecten van ECE goedgekeurd. De contracten moeten getekend zijn voor 1 januari 1999. Daarom breng ik in de week voor Kerstmis nogeen bliksembezoek aan Elbasan

  

Actieplan

20 december 1998

Ad

Het bestuur van de Stichting "Educatief Centrum Elbasan" (ECE) was uitermate verheugd met de mededeling dat het ICCO-fonds de beloofde subsidie (fl. 262.000) gestort heeft op de rekening van ECE. Daarmee kunnen 10 projectscholen een bibliotheek en een boekenfonds opzetten. Bovendien hebben ze wat middelen om voor de armste kinderen werkmateriaal te kopiëren. Voor de muziek-en tekenschool Onufri was de vreugde zo mogelijk nog groter, want zij krijgen nu ook middelen voor de aanschaf van muziekinstrumenten en teken- en schilderbenodigdheden. Astrit Lopari, de directeur, zei in een vergadering met het bestuur van ECE dat hij bijzonder blij was met de stichting, want het was de eerste keer dat een belofte voor hulp inderdaad waar gemaakt werd. Alleen het cultureel centrum moest ik teleurstellen. De huisvesting daarvan is zo slecht dat eerst een betere huisvesting gevonden moet worden. De Stichting ECE zal een aanvrage voor een beter gebouw bij de gemeente ondersteunen

  

Actieplan

20 december 1998

Ad

Het is de bedoeling dat iedere directeur zelf een beperkt budget krijgt om een en ander aan te schaffen. In een speciale bijeenkomst hebben ze de eerste beginselen van boekhouden geleerd in een eenvoudig computerprogramma. Dat bleek overigens al moeilijk genoeg. Daarom is daarna met ieder directeur afzonderlijk nog eens op een rijtje gezet hoe hij de financiële afwikkeling behoort te doen. Het bestuur van ECE is bovendien geïnstrueerd hoe ze inzicht behoren te krijgen in de afwikkeling op iedere school. Het zal echter niet de laatste keer geweest zijn dat dit onderwerp met het bestuur besproken moet worden.

  

Actieplan

1 februari 1999

Ad

SchoolbibliothekenMet een drietal boekwinkels in de stad is een afspraak gemaakt over het leveren van boeken voor de schoolbibliotheken. De korting, die ze bereid zijn te geven, zal gebruikt worden om meer boeken te kopen. De school kan zelf kiezen tussen de drie zaken en daar zijn verlanglijst inleveren. De rekening gaat naar het bestuur van de stichting,

  

Actieplan

1 februari 1999

Ad

Boekenfonds en kopieerfaciliteiten.Het openen van een rekening per school blijkt nog steeds een probleem te zijn. De bank wil nu wel een rekening voor iedere school openen, maar dan moet er minimaal een bedrag van $100 op blijven staan en het regionaal schoolbestuur moet een schriftelijke machtiging geven. Het bestuur besluit hiermee akkoord te gaan. De uitvoering van de kopieerfaciliteiten is nog problematisch, omdat kopieren tegen kostprijs in het informatiecentrum voorlopig nog niet kan. Het bestuur zal nog bekijken of het mogelijk is in het tijdelijke klaslokaal op de Dhaskal Todri -schoof.

  

Actieplan

14 maart 1999

Ad

Jaarlijks is 14 maart een feestdag in Elbasan. Dit jaar zal de dag een extra cachet krijgen omdat het de officiele start is van een aantal projecten. Ad Voets is in Elbasan van 12 tot 26 maart, Gerda Mulder komt van 15 tot 22 maart en Alex Le Mat van 19 tot 26 maart. Ook Richard van den Brink is in Elbasan.

  

Actieplan

14 maart 1999

Ad

Schoolbibliotheken, boekenfonds en kopieerfáciliteiten.Samen met de voorzitter van de Stichting ECE, Anastas Paparisto, heb ik een rondgang gemaakt langs alle projectscholen. Iedere school was bezig met het inrichten van een schoolbibliotheek. Op twee scholen waren nog niet alle bestelde boeken binnen. Alleen de Qamil Guranjaku-school had reeds alle boeken opgenomen in een uitleensysteem, anderen waren bezig. De Kozma Naska-school was de enige schoot, die de administratie meteen automatiseerde, de overige scholen hanteerden een gebruikelijke systeem met een traditionele kaartenbak. Tussen de scholen onderling was wel verschil in de mogelijkheden voor de leerlingen om gebruik te maken van de bibliotheek. Op de ene school was de bibliotheek vrijwel uitsluitend een ruimte met boekenkasten voor uitleen, op andere scholen was het meer een studieruimte. Op de ene school was het ook een fraai verzorgdeboekenuitstalling, op andere een zakelijke opbergruimte. Uit gesprekken met de directeur over dit soort verschillen bleek dat er een grote verscheidenheid is in het zicht op mogelijkheden om een bibliotheek te gebruiken als een informatiecentrum voor deleerlingen. Als er een mogelijkheid komt om de schooldirecties bij te scholen moet dit punt zeker een onderwerp worden.Ten behoeve van een boekenfonds en een fonds voor kopieerfaciliteiten heeft iedere school nu een bankrekening gekregen. Er was nog geen geld overgemaakt door de Stichting ECE maar dat zou spoedig gebeuren. Iedere school heeft een plan gemaakt om op het einde van het schooljaar een aantal goed bruikbare boeken van leerlingen terug te kopen en volgende jaar voor een gereduceerde prijs beschikbaar te stellen aan leerlingen. Voor werkboeken, die niet via het boekenfonds beschikbaar komen en te duur zijn voor arme leerlingen zal het kopieerfonds uitkomst moeten bieden. Met ieder school is afgesproken dat eind september verslag gedaan zal worden over het resultaat van deze actie

  

Actieplan

23 september 1999

Ad

De KOSOVO-crisis is over. De vluchtelingen zijn bijna allemaal terug en Elbasan keert weer terug tot de orde van de dag. Er zijn nog wel een aantal hulporganisaties werkzaam. In het kader van het Balkanpact-programma lopen ook in Elbasan enkele opbouwprojecten o.a. renovatie van schoolgebouwen.

  

Actieplan

23 september 1999

Ad

De 10 projectscholen hebben allemaal een nieuwe bibliotheek ingericht en goed gebruik gemaakt van de kopieerfaciliteiten, die het bestuur heeft gegeven. Alleen het plan om dit schooljaar te starten met een boekfonds is de mist ingegaan. Vrijwel alle boeken, die bruikbaar waren, zijn gegeven aan kinderen van de vluchtelingen uit Kosovo

  

Actieplan

23 september 1999

Ad

Mijn dag begon met een vergadering met de 10 directeuren van de projectscholen. Ik moest de treurige mededeling doen dat onze projectaanvraag bij de Europese Gemeenschap definitief van de baan is. Het Phareprojekt is geheel afgeblazen door de Europese Commissie. Dat betekent voor de projectscholen, dat er geen gemeenschappelijk programma meer is. Ik hou contact niet 4 of 5 scholen die een klein project hebben.

  

Actieplan

14 maart 2000

Ad

Op het kleine kantoortje van de Stichting ECE vervolg ik het gesprek van gisteren met Anastas. Het project ‘Boekenfonds’ blijkt ernstig ondermijnd te zijn door de maatregel van de Rijksoverheidom alle oude boeken te vorderen voor de vluchtelingen van Kosovo. Vooral de scholen, die al een collectie opgebouwd hadden en boeken hadden teruggekocht van ouders zijn gedupeerd. Die scholen zijn dus een deel van hun fonds kwijt. De vraag is of de stichting EEC kan helpen, maar niet duidelijk is hoe groot de financiële consequenties zijn. We zullen daarom de directeuren van de projectscholen uitnodigen om vrijdagmiddag daarover te praten

  

Actieplan

8 maart 2002

Alex

Later op de middag hebben Ad, Tani en ik de tijd om ons over een aantal knelpunten te buigen. Er zijn heel watlopende zaken die we snel met ICCO moeten bespreken. En dan niet alleen oude kwesties, maar ook aanvragenvoor projecten met gehandicapte kinderen, huiswerkklassen en beroepsopleidingen. Het laatste project is zodanigvan omvang dat we menen dat een specialist via PUM er wel een maand of drie werk aan zal hebben.