Project

Datum

Bron

Fragment

  

ECE

12 oktober 1998

Ad

Om 5 uur vergaderen we in Hotel Scampa met het bestuur van de Stichting ECE. Na een uitvoerige toelichtingmijnerzijds over de actuele situatie worden een aantal concrete zaken vastgesteld, zoals:ECE zal 2 bankrekeningen openen: een voor diverse zaken, zoals inkomsten uit de brillenactie en NOVIB, eenandere voor projecten met ICCO.er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een informatiecentrum, zoals dat door Normalisti gevraagd is.ECE nodigt de directeuren van de projectscholen uit om hen te informeren over de lopende projecten en hunmedewerking te vragen bij het opstellen van begrotingen voor de bibliotheek op hun school, het boekenfonds ende kopieerfaciliteit.Het leek zo goed te gaan. De Stichting ECE heeft een plan ontwikkeld om deonderwijsvernieuwing in de scholen te stimuleren, maar Kozma Hakani, deregionale directeur van alle scholen, ligt dwars. Mijn contactman, DritanPajenga, is plotseling ontslagen als directeur van de Luigj Guraqukischool.Via een persbericht heb ik gedreigd alle projecten stop te zetten als ditontslag ook betekent dat hij geen coördinator kan zijn van de projecten.Immers, hij doet zijn werk goed en is de enige directeur, die als tolk kanoptreden.Bovendien heb ik van ICCO de toezegging dat ze het eersteproject van ECE zullen honoreren.In mijn bagage heb ik ook een tiental brillen voor kinderen. SimonBastiaanse in Dordrecht maakt die op recept van artsen uit Elbasan. Zekosten slechts 5 dollar.ECE is bereid de zorg op zich te nemen voor een afwikkeling van het NOVIB-fonds en eventuele projecten voorvolwasseneneducatie en culturele educatie. wegens gebrek aan een startkapitaal vraagt ECE een bijdrage van $150 per maand voor een eigen secretariaaten vergaderruimte. Ik zal nagaan of dit uit de NOVIB-bijdrage kan.Op het verzoek van Kozma Hakani om in bruikleen een computer voor zijn bureau te krijgen, reageert de Stichtingpositief als NOVIB akkoord gaat.

  

ECE

12 oktober 1998

Ad

p het eind van de middag hebben we eenafsluitende vergadering met het bestuur van de Stichting ECE, waar we verslag doen van onze bevindingen.Ik kan rapporteren dat de bijeenkomsten met de directies van de schoten succesvol afgesloten zijn. De afspraken overde uitvoering van de plannen voor de schoolbibliotheken, de boekenfondsen en de kopieerfaciliteiten staan op papier.Alleen de vertaling in het Albanees is nog niet gereed, maar daarover zijn afspraken gemaakt. Voor hetinformatiecentrum is een begroting opgesteld, die toegelicht wordt door Tani. Nu blijkt dat de meeste bestuursledenslechts een flauw idee hebben over de rol van een begroting. Vooral aspecten als exploitatiebegroting enmeerjarenplanning zijn onbekende begrippen. Tani kan de meeste posten goed toelichten, maar op sommigemomenten willen ze toch van mij horen dat een dergelijke werkwijze noodzakelijk is. Na een uitvoerige discussie, dienog langer duurde dan ik vooraf al vermoedde, gaat het bestuur akkoord met de opzet. Een finale beslissing over debegroting van het informatiecentrum kan echter pas genomen worden als bekend is of SOROS inderdaad de helft wilbetalen, die mondeling is toegezegd. Daarover gaan we aanstaande maandag in Tirana bij SOROS informeren.Gerda doet vervolgens verslag van haar bevindingen. Ze is tot de conclusie gekomen, dat de Normalisti ondanks hungoede bedoelingen, niet de aangewezen club is om te beginnen met volwasseneneducatie. Misschien kunnen eenpaar cursussen in de vrijwilligerssfeer opgezet worden, maar voor echt goede opleidingen kan beter aansluitinggezocht worden bij de het arbeidsbureau en een instituut, dat reeds bestaat, maar wegens gebrek aan middelennauwelijks iets te bieden heeft. Het bestuur komt daarna tot de conclusie dat ze het advies van Gerda zelfs enigszinswillen omdraaien. Als de Normalisti willen meewerken kunnen ze beter aansluiten bij de bestaande voorzieningen. Hetplan om het gebouw van de Normalisti op te knappen wordt vervolgens gepresenteerd door Gezim Jazxhi, die op mijnverzoek de bouwkundige situatie heeft bekeken, Zijn conclusie is dat het gebouw van binnen en van buiten in zeervervallen staat is, maar voldoende interne structuur heeft om te renoveren. Een uitgewerkt overzicht wordt door zijnbureau nog gemaakt en zal me maandag gegeven worden.Het verhaal van Alex begint met een somberekijk op het cultureel centrum. Hij vindt desituatie in dat gebouw zo slecht dat hij het nietverantwoord acht om daaraan steun teverlenen. Zijn advies is eerst een andergebouw zoeken en dan een hulpplan maken,want op zich zijn de activiteiten zinvol. Overde Onufrischool is hij veel positiever.Natuurlijk zou het gebouw een flinkeopknapbeurt nodig hebben, maar de huidigesituatie kan al met beperkte middelenverbeterd worden. Wat hard nodig is op kortetermijn is een hulpplan voor demuziekafdeling. Het instrumentarium enandere middelen is totaal versleten. Oplangere termijn is een plan nodig om dedocenten bij te scholen in de westersemuziekpraktijk. Voor de tekenafdeling is deproblematiek minder zwaar. Het zou echterbijzonder jammer zijn als een hulpproject voordeze school niet mogelijk blijkt, want deschool herbergt vele jonge talenten. Hetbestuur onderschrijft zijn conclusies.Na drie uur vergaderen zijn we aan het eindevan de eerste werkvergadering met ditbestuur. Eigenlijk heeft de vergadering veel telang geduurd, maar zowel de voorzitter als deleden kennen niet de vergaderdiscipline, die wij gewend zijn. Ik moet bij de verdere projectplannen duidelijk dit bestuurterzijde staan

  

ECE

14 oktober 1998

Alex

In hotel Skampa vindt een vergadering met de board van de Stichting ECE plaats. Ad heeft de oprichting van deFoundation "Educational Centre Elbasan" geïnitieerd. Deze Stichting stimuleert en ondersteunt onderwijsprojectenin Elbasan. Ze richt zich op alle soorten van "formal en informal education, with the exception of universityeducation" . De Stichting gaat de te verkrijgen financiele middelen beheren en is formeel verantwoordelijk voor debesteding van de uit Nederland te ontvangen hulp. Vijf over half zes is iedereen er en kunnen we naar hier geldendemaatstaven bijna op tijd beginnen. Daar zitten voorzitter Anastas Paparisto, gepensioneerd rector van het gymnasium,secretaresse Fiquerete Trandafili, directrice van een basisschool, penningmeester Vilma Tafani, hoofd van deafdeling internationale betrekkingen van de universiteit van Elbasan, Gezim Jazxhi, lokaal architect en AdemParalloi, voormalig lokaal onderwijsdirecteur en echtgenoot van Elsa.

  

ECE

14 maart 1999

Ad

De Stichting ECE heeft van ICCO (Zeist) de financiële middelen heeft gekregen van bibliotheken op 10 projectscholen, een informatiecentrum, cursussen voor volwasseneneducatie en instrumentarium voor de Onufrischool (muziek- en tekenonderwijs). ECE heeft echter geen ervaring met projecten en wil daarom graag advies en begeleiding. Ik begeleid de invoering van de bibliotheklen en het informatiecentrum, Gerda de cursussen voor volwasseneneducatie en Alex het intrumentarium op de Onufri-school. Bovendien heeft Alex de boekhouding van ECE opgezet

  

ECE

14 maart 1999

Ad

In een bijeenkomst met het bestuur van de Stichting ECE moesten een paar harde noten gekraakt worden. Er bleek bij een paarbestuursleden - m.n. de penningmeester - ongenoegen te leven over een aantal zaken. Na een uitvoerige discussie - devergadering duurde totaal 4 uur - werden de volgende conclusies getrokken: 1 . Het programma van de consultant uit Nederland zal beter voorbereid worden. De voorzitter zal zorg dragen dat hij namens hetbestuur kan aangeven wat de punten zijn die voorgelegd worden aan de consultant of andere deskundigen die komen. Hij zaldaarvoor tijdig een vergadering beleggen met het voltallige bestuur. 2. Campa RTP zal voor eigen rekening voor tolken en vertalers zorgen. 3. Op een van de volgende bezoeken van de consultant zal het bestuur getraind worden in het vergaderen als bestuur, hetvastleggen van besluiten en de controle op de uitvoering daarvan. 4. De consultant zal bekijken of het mogelijk is de bestuursleden een trainingstage te geven in Nederland

  

ECE

23 september 1999

Ad

De bestuursvergadering is niet doorgegaan. Ik heb nog wel met een paar bestuursleden enkele voorname punten door kunnen nemen, maar de meerderheid ontbrak. Daarom heb ik afspraak gemaakt met Adem Paralloi dat we morgen om 10 uur beginnen met opnieuw de boekhouding op te zetten, want Vilma Tafani - officieel de penningmeester - heeft er niets aan gedaan. Na telefonisch overleg heeft ook de voorzitter, Anastas toegezegd morgen te komen om te leren hoe de boekhouding ingericht moet worde

  

ECE

14 maart 2000

Ad

De vergadering met de voorzitter van de Stichting ECE, Anastas Paparisto, kost meer tijd. Hij heeft een probleem met de penningmeester van de Stichting, Vilma Tafani. Die heeft geen tijd of wil geen tijd maken voor bestuursvergaderingen. De conclusie is dat de voorzitter een moeilijk gesprek moet gaan voeren, waarin Vilma Tafani minstens haar penningmeesterschap opgeeft enmisschien wel als lid van het bestuur moet opstappen. Een meevallerbij is dat er een kandidaat-bestuurslid beschikbaar is, die verstand heeft van boekhouden, een bankemployee

  

ECE

14 maart 2000

Ad

Gelukkig was de vergadering met het bestuur van de stichting ECE daarna positief. Voor het eerst was aanwezig Stefan Zmertika, die penningmeester zal worden. Hij volgt Vilma Tafani op, die zich teruggetrokken heeft bij gebrek aan interesse. Stefan is een bankman en dat is goed, want de boekhouding is tot nu toe een zwak punt geweest. Ik ga morgen met Stefan alle financiële zaken op een rijtje zetten. Alle lope

  

ECE

14 maart 2000

Ad

want de boekhouding is tot nu toe een zwak punt geweest. Ik ga morgen met Stefan alle financiële zaken op een rijtje zetten. Alle lopende projecten zijn de revue gepasseerd. Nieuw was het idee om een ‘leeswijzer voor ouders’ uit te geven. Met behulp van Astrit Bisheemi, professor voor jeugdlectuur aan de Universiteit in Elbasan wordt een advieslijst voor jeugdboeken gemaakt. De Stichting heeft een klein fondsje om te starten. Als ze met een concreet voorstel komen zal ik proberen in Nederland aanvullende financiering te vinden. Dat kan een verzoek aan ICCO worden, maar misschien is ook sponsoring mogelijk. Zo'n folder is immers bruikbaar in heel Albanië Misschien iets voor Bavaria, want die is hier duidelijk aanwezig.Dinsdag 21 maart 2000Van een begin van de lente heb ik vandaag geen bijzondere tekens gezien of gevoeld. Integendeel, het was vanmorgen koud toen ik bij de school Luigj Gurakuqi buiten moest wachten omdat het lokaal voor de training niet gereserveerd was door het onderwijsbureau. Later bleek dat we toevallig vandaag nog terecht kunnen in een lokaal dat SOROS heeft ingericht, maar donderdag en vrijdag moeten we uitwijken. Ik heb de vertegenwoordiger van het bureau gewezenop zijn taak om te zorgen dat de accommodatie geregeld is. Hij heeft beterschap beloofd en tijdens de training inderdaad geregeld dat we donderdag en vrijdag elders terecht kunnen.De eerste echte trainingsdag begon dus haperend, maar de rest verliep volgens wens. Er kwamen 26 directeuren: 9 van een VO en 18 van een basisschool. Na enige uitleg over spelregels tijdens de training heb ik een algemene inleiding gegeven over aspecten van management. Voorzover ik kon nagaan sloeg mijn verhaal wel aan. Vrijdag zullen we echt evalueren hoe het beviel, maar uit de discussies in het laatste deel maakte ik op dat de deelnemers de informatie op prijs stelden. Wat me opviel was dat ik nu al en zekere tweedeling zag. Aan de ene kant een groep, die zich afvroeg hoe ze toch maar zo goed mogelijk konden functioneren binnen de onderwijswetten en aan de andere kant een groep, die wilde weten wat de mogelijkheden zijn om vanuit een bepaalde visie een goede schoolorganisatie op te bouwen. Misschien is dit al een signaal dat ik de groep op bepaalde momenten op moet delen in jonge, onervaren directeuren en de rest.Vandaag heb ik ook nog een gesprek gehad met de nieuwe penningmeester van de stichting ECE. Ik denk dat het bestuur een goede keuze gemaakt heeft. De man wekte de indruk dat hij deboekhouding van de stichting snel doorzag en aanvoelde dat budgetbewaking een zwak punt was tot nu toe. Ook was duidelijk dat hij enige tijd nodig zal hebben om de balans van voorgaande jaren op te maken. Als ik terug ben in Nederland zal ik met Pien (ICCO) en Alex(Skampa) overleggen hoe we het beste zicht blijven houden op het financieel behee

  

ECE

9 mei 2000

Ad

een waarschuwing aan het adres van de Stichting ECE. Op de vergadering met het bestuur heb ik besproken wat er te doen staat met de bouwprojecten. Voor de teken- en muziekschool moet een tender uitgeschreven worden om de renovatie van dat gebouw deze zomer te laten gebeuren. Het is dus zaak een goede aannemer en opzichter te vinden. In het bestuur zit de archiyect Gezim Jazxhiu, maar die is als aannemer ook geïnteresseerd in de tender. Hij kan dus geen opzichter zijn. Gelukkig is er een aanbod van de nederlandse stichting DRA, die ook scholen in Albanie laat verbouwen. In Tirana is namens DRA Matthijs de Vreede gestationeerd, die de verbouwingen ter plaatse organiseert. Hij kan ECE begeleiden bij het zoeken van een goede aannemer en opzichter

  

ECE

9 mei 2000

Ad

Op de vergadering met ECE is ook duidelijk geworden dat er nog meer problemen zijn. De verbouwingvan het vervallen huis van de Normalisti tot informatiecentrum blijkt een moeilijk oplosbare puzzel. De directeur van de onderneming in Tirana, die officieel het gebouw beheert, kan volgens zijn zeggen, geen huurcontract voor langer dan een jaar geven. Op die basis kan ECE natuurlijk geen renovatie plegen. Voor een langlopend kontrakt is volgens de directeur de toestemming van de minister van Cultuur nodig. Dus moeten we nu naar de minister, maar veel hoop dat we daar wel slagen, is er niet. Voor de zekerheid heeft Gezim al gekeken of het niet eenvoudiger is ergens nieuwbouw te plegen. Hij dacht zelfs al een mogelijkheid te zien. Ik ben daar echter niet optimistisch over, want naar mijn idee zullen de kosten dan aanmerkelijk hoger zijn dan wat ICCO tot nu toe heeft goedgekeurd. Nu moet de oorspronkelijke begroting toch al worden aangepast, want de prijzen zijn de afgelopen twee jaar behoorlijk gestegen en er was nog geen rekening gehouden met BTW. Nieuwbouw zal volgens mij echter nog duurder zijn, maar we zullen zien. Eerst het gesprek met de minister afwachten.

  

ECE

25 oktober 2000

Alex

's Avonds mee naar de vergadering van ECE. Ik doe verslag doe van mijn verwikkelingen.Iedereen heeft een blij gevoel dat het project nu is afgerond. Dat het ging zoals het gingverbaast niemand hier. Dit is immers Albanië.Na een uurtje vertrek ik met Dritan. Gezim, de architect uit het bestuur, roept me nogeven terug. Hij wil weten of ik tevreden ben over de verbouwing van de ONUFRIschool. Hijhad de opdracht voor de tweede fase gekregen. Veel heb ik er nog niet van kunnen zien.Maar wat ik tot nu toe heb kunnen waarnemen zag er goed uit. Dus Gezim maaruitgebreid gecomplimenteerd.

  

ECE

25 oktober 2000

Ad

vergadering met het bestuur van de Stichting ECE. Alex bracht verslag uit van zijn belevenissen en zorgen in de afgelopen week. Natuurlijk kregen hij en Tani veel complimenten dat het toch allemaal goed was gekomen. Na een uurtje verlieten ze beiden de vergadering.Tani hoefde niet meer te tolken, want het bestuur is uitgebreid met Fatos Djata. Hij is lector op de Universiteit en spreekt goed Engels. Dat kwam goed van pas bij het volgende agendapunt: de bouw van een informatiecentrum. Dat plan is na meer dan een jaar nog steeds niet verder gevorderd dan een plan. ICCO heeft $60.000 ter beschikking gesteld, maar de oorspronkelijke plannen konden niet doorgaan. Een voormalig gymlokaal aan de Luigj Gurakuqischool is bouwtechnisch te moeilijk, de renovatie van het Normalistigebouw stuit af op het feit dat de eigenaar niet duidelijk is en een plan om nieuwbouw te plegen is aangehouden door de gemeenteraad.Nu zijn de mogelijkheden met een budget van $60.000 niet zo groot. Het bedrag was in eerste instantie bedoeld voor de renovatie van een gebouw, waarin de Stichting als tegenprestatie minstens 5 jaar zonder huur kon intrekken. In feite blijft de Stichting dus huurder en na vijf of meer jaar hebben ze niets meer. Dat ligt bij nieuwbouw anders. Dan kunnen ze de grond kopenen blijft het gebouw eigendom. Een nadeel is dat voor $60.000 geen volwaardig centrum gebouwd kan worden. Dat zou b.v. een centrum kunnen zijn zonder vergaderruimten. Op dit moment is dat de wens van het bestuur.De plek waar de nieuwbouw mogelijk is, is bekend, maar de toestemming van de gemeenteraad ontbreekt nog. Vorige keer is geen besluit genomen, omdat een paar leden zich afvroegen wat de status van de stichting was. Nu zijn er vorige maand gemeenteraadsverkiezingen geweest. Het bestuur heeft nu opnieuw een verzoek ingediend en hoopt deze maand toestemming te krijgen.Dan zijn nog niet alle belemmeringen weg, want ICCO moet nog instemmen met deze planwijziging. Op zich is nieuwbouw voor het bestuur aantrekkelijker omdat ze eigenaar kunnen worden voor de prijs van ongeveer $2000. ICCO heeft tot nu toe echter geen toestemming geven omdat er te weinig duidelijkheid is over een exploitatieplan. Een eerste schets van het plan is voor advies ingediend bij DRA, de stichting die hier diverse bouwprojecten heeft en de stichting ondersteunt op bouwtechnisch gebied.Ik heb een afspraak a.s. zaterdag met Matthijs de Vreede, de teamleider van DRA. Ik ben benieuwd hoe die aankijkt tegen het plan de stichting

  

ECE

25 oktober 2000

Ad

Er is een stevige discussie ontstaan tussen de opdrachtgever ECE, de aannemer Europrojects en de supervisor DRA over de vertragingen. Vooral voor ECE is dit een leerproces, want het is de eerste keer dat ze verantwoordelijk zijn voor een bouwproject. Op de laatste bestuursvergadering is vastgesteld, dat ze bij een volgende project duidelijker afsprakenmoeten maken over verantwoordelijkheid voor besluiten over veranderingen in het bouwplan en tijdschema. Het wordt volgende project wordt waarschijnlijk de renovatie van de technische school Ali Muftiu. DRA heeft al aangekondigd dat ze gereed zijn om de tender uit te schrijven.

  

ECE

25 oktober 2000

Ad

Ik sprak met Matthijs ook over de samenwerking met de Stichting ECE, die verantwoordelijk is voor de renovatie van de Onufrischool, maar ook plannen heeft om een Informatiecentrum te bouwen. Matthijs is van mening dat de samenwerking goed is, maar hij had een hard hoofd in dat Informatiecentrum. Het plan van ECE om als eerste optie voor nieuwbouw te kiezen vond hij goed, maar hij voorzag problemen bij de nieuwe gemeenteraad en burgemeester. Hij had het plan van ECE gezien en schatte in dat het voor $1110.000 te bouwen was. Hij vreesde echter dat de goedkeuring van de locatie nog wel drie of vier maanden zouduren en dan moest daarna het definitieve plan nog goedgekeurd worden. De vraag hoe het dan met het eigendomsrecht op grond van de staat zit, was voor hem geen probleem. Wie bouwt is eigenaar van het gebouw, dat is de praktijk. Of dat juridisch waterdicht is kon hij niet zeggen. Die vraag kon beter voorgelegd worden aan een jurist.

  

ECE

9 maart 2001

Ad

De tweede klus is gesprek met Stefan, de penningmeester van de Stichting ECE. De boekhouding van ECE is zo gecompliceerd geworden dat de penningmeester er bijna een dagtaak aan heeft. Het is daarom tijd om een goed computerprogramma aan te schaffen. Stefan wil nu advies. Er is een Albanees computerprogramma op demarkt gekomen, maar is dat geschikt voor een stichting die een aantal projecten heeft. Uit de handleiding worden wij niet wijzer want die is in het Albanees. Dus wordthet vertalen, uitleggen en discussiëren. Uiteindelijk zijn we het er over eens dat het programma een goede keus is. Een ander probleem is dat ECE geen eigen geld meer heeft. Dat komt omdat ze hun overheadkosten niet voldoende hebben doorberekend in de projectkosten. Deze manier van werken is nieuw en moeilijk vooreen pas beginnende stichting als ECE. Stefan is echter een bekwame vent, die met wat hulp dit probleem aan kan pakken. We spreken af dat hij alsnog alle vorige projecten van ICCO zal nagaan en de indirecte kosten daarvan op een rijtje zal zetten. Alex krijgt dan het resultaat ter beoordeling en als het volgens de regels is opgesteld, zal ik met Pien de Lange van ICCO nagaan of ECE alsnog een nabetalingvan ICCO kan krijgen

  

ECE

9 maart 2001

Ad

Midden in Tirana in een moderne kantoorflat spreken met een programmeur van een bedrijf dat een Albanees boekhoudprogramma op de markt brengt. Alex heeft al vastgesteld dat het inhoudelijk goed in elkaar zit, maar wat we willen weten is of het de goedkeuring heeft van internationale accountantsdiensten zoals KMPG, omdat dit programma ook de informatie moet leveren volgens modellen die ICCO en dergelijke fondsen. Bovendien willen weten wat de kosten zijn voor het opzetten en werken in een netwerk. De man beloofd morgen alle kosten te emaillen, zodat ECE zaterdag kan beslissen wat ze zullen aanschaffen

  

ECE

13 maart 2001

Alex

Later op de morgen had ik een uurtje tijd om met Stefan te praten. Deze man kan heel wat en is van grote waardevoor ECE. Hij blijkt wel nog heel wat steun nodig te hebben bij diverse taken, zoals bij het opstellen vanprojectbegrotingen voor door anderen opgestelde projectplannen. De taal is dan wel een barrière maar je kuntprima werken met hem. In een uurtje kom je een stuk verder, alleen al door hem concrete ideeën aan te reiken.

  

ECE

13 maart 2001

 

Tegelijkertijd bereiden we het onderhoud met Stefan voor. Om twee uur was de afspraak. En dat werd eennuttige bijeenkomst. We konden hem, en dus ECE, op het goede spoor zetten voor de aanschaf van eenboekhoudprogramma. Ook konden we hem een aanzet geven voor de manier waarop hij in de toekomstprojectbegrotingen moet maken zonder het risico te lopen dat ECE bij ieder project onaanvaardbare eigenrisico’s draagt. Vanaf nu gaat hij voor ieder project indirecte projectkosten begroten. En voor de lopende en alafgesloten projecten gaat ECE, bij monde van Ad Voets, een verzoek doen alsnog éénmalig aanpassing vanbudgetten te krijgen. En als dat goed afloopt kan de Stichting haar werk ook op een veel betere en financieelveiliger manier doen. Aan deze professionalisering van het werk zijn ze toe

  

ECE

14 maart 2001

Ad

Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen het werk van Adem Paralloi met zijn commissie en het bestuur van ECE, om te voorkomen dat Gezim Jazxhiu in een dubbelrol terecht zou komen, als potentiele aannemer en als bestuurslid. Dat geldt niet voor het project ‘Informatiecentrum’.of zoals we tot nu toe meestal zeiden: het gebouw van de ‘Normalisti’. Dat project heeft een andere wending genomen, want vanuit Tirana is ook deze week geen uitnodiging gekomen voor overleg. Toevallig bleek deze week, dat ECE misschien terugkan naar de oorspronkelijke opzet: een informatiecentrum bij de Luigj Gurakuqischool. De kindercreche, die er in gevestigd was, is naar elders verhuisd en nu zou het gebouwtje bestemd zijn voor studieruimte voor de studenten van de pedagogische school, die intern zijn. Het plan is nu te onderzoeken of dit gebouwtje verbouwd kan worden tot een stedelijk informatiecentrum, waarin op de begane grond op bepaalde uren studieruime voor studenten gebodenwordt en op de eerste etage ruimte is voor cursussen en andere activiteiten van ECE. Gezim en Anastas zullen dit plan gaan bespreken met Kozma Hakani, de regionale onderwijsdirecteur. Als dit plan niet haalbaar is, zal onderzocht worden of er nieuwbouw mogelijk is bij de Naim Fresheri-school, maar naar mijn mening is het eerste voorstel het beste.

  

ECE

19 oktober 2001

Alex

De hele avond wijden Tani, Stefan en ik ons aan ECE-zaken. Het is een zware klus. Stefan werkt zich te pletterbij zijn private bank en kan alleen 's avonds en in het weekend voor ECE werken. We gaan ons prepareren op deeindrapportage van een aantal ICCO-projecten en daarvoor moet de administratie nu heel snel opgezet worden inhet nieuwe computerprogramma, dat tot op heden alleen nog maar is geïnstalleerd. Stefan kan er nog niet meewerken. Morgen gaan we het bekijken.

  

ECE

19 oktober 2001

Alex

De derde bijeenkomst met Stefan gaat over het opzetten van de administratie in het nieuwe computerprogramma.Hij voelt niet veel voor mij idee om ook de boekhouding over het jaar 2000 ook in te voeren, maar na een flinkediscussie ziet hij het nut ervan in. Gaandeweg raakt hij er van overtuigd dat hij meer moet doen dan zorgvuldigregistreren. Hij moet een administratie opzetten waar ECE zelf wat aan heeft en waarmee hij goedverantwoording kan afleggen aan donoren en andere belanghebbenden. Voor een groot aantal ICCO-projectenmoet nu immers een eindverantwoording komen. Hij ziet er als een berg tegenop. Logisch als je overdag eenzware job hebt en de weekends geheel met deze klus gevuld zijn. Daarbij wordt zijn visuele handicap eensteeds grotere belemmering. Ik beloof hem de kwestie in elk geval met ICCO te bespreken.Dat hij uit het goede hout gesneden is blijkt een dag later, als hij Tani laat weten dat hij hem nu maar zo snelmogelijk moet aanmelden om de basistraining voor het nieuwe programma te gaan volgen. En dat betekent driezaterdagen naar Tirana op en neer.

  

ECE

8 maart 2002

Alex

Een jaar geleden maakten we plannen voor de automatisering van de administratie van ECE, een half jaar gele-den maakten we de definitieve keus voor een boekhoudprogramma en da laatste maanden probeerde ik Stefanop afstand elektronisch te coachen bij de inrichting. Kilo’s papier had ik per post uit Albanië gekregen. De regi-stratie was minutieus , maar interpretatie van gegevens was nog niet mogelijk. Grootboek en balans waren in hetAlbanese boekhouden bekend, maar een winst- en verliesrekening nauwelijks. Bedrijven en zeker stichtingenmaken immers geen winst! Per e-mail had ik via Tani al heel wat opmerkingen en vragen aan Stefan voorgelegd. Hij was dus voorbereid ophet spervuur waar ik mee zou komen. En het werd me het dagje wel. Stefan begreep waar ik naar toe wilde. Hijhad er goed over nagedacht, maar was er niet uitgekomen. Na een uur of twee werken hadden we het door. Wehadden dé methode gevonden waarin alles inzichtelijk werd, niet alleen voor ECE, maar ook voor ICCO, datdaar al jaren terecht naar vroeg.Na enkele exercities lukte het bij het eerste onderdeel. Bij de volgende werd het steeds makkelijker.

  

ECE

8 maart 2002

Alex

Indezelfde Dashkal Todhrischool, waar de stichting eerst de beschikking had over een onmogelijk hokje, hebbenze nu een ruimer klaslokaal betrokken, met bureau’s en een zitje. Je komt een echt kantoor binnen.Terwijl Tani en ik aan de koffie zitten is Stefan nergens te zien. En niet omdat hij te laat is, maar gewoon omdathij al veel vroeger aan het werk is gegaan. En inderdaad. Als we aankomen heeft hij de twee resterende aanpassingen verwerkt. Een foutje van 2 dollar isgauw gecorrigeerd en dan, na één jaar wachten, ligt daar ineens een echte balans van ECE op de manier zoals hijer uit hoort te zien. We voelen ons best wel trots dat het gelukt is. Nu kunnen we het inhoudelijke gedeelte vande eindrapportage gaan bespreken. Het is een veilig gevoel als je dat kunt doen aan de hand van kloppende cij-fers, die ook nog eens aantonen dat ECE zich keurig aan de budgetten heeft gehouden.

  

ECE

8 maart 2002

Alex

Om vijf uur begint de traditionele bijeenkomst met het bestuur van ECE. In het nieuwe kantoor zitten we com-fortabel bij elkaar. Naar goed Albanese gewoonte gaat de TV aan. Het geluidsniveau is laag, dus echt storen doethet niet. De vergadering is niet gemakkelijk. Eerst is er de vreugde over de administratie die nu prima in elkaarzit. Vervolgens de kritiek die ik moet geven omdat ze veel te weinig moeite doen om eigen inkomsten te verwer-ven. Ik moet echt heftig op ze inpraten om ze uit te leggen dat non-profit heel wat anders betekent dan zij den-ken. Bij sommige bestuursleden leeft nog altijd de gedachte dat je alleen projecten kunt uitvoeren als goede ge-vers er geld in stoppen. En dat is iets heel anders dan zelf evenveel geld verdienen als je uit wilt geven. Dat is hetnon-profit dat wij bedoelen. Dat weten ze best, maar ze doen er nog steeds te weinig aan. Gelukkig speelt Fatoseen constructieve rol. Hij pakt de handschoen op om de woorden die ze al tijden spreken nu eens in daden om tezetten. Mogelijkheden voor taalcursussen zijn er genoeg, maar ze hebben er te weinig aan gewerkt omdat ze von-den dat eerst de internetverbinding van het informatiecentrum er moest zijn

  

ECE

5 september 2002

Alex

Dan gaan we naar Shefqet Shyti, kortweg Seti. Hij heeft twee jaar onderwijsmanagement gestudeerd in Amerikaen lijkt de man die een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van ECE. Ik heb een goede indruk vanhem. Zijn "Amerikaanse" gedrag is voor Albanië niet alledaags, maar hij snapt de problemen in het onderwijsheel goed. Hij is één van de mensen die Tani om zich heen heeft verzameld om voor ICCO een goed onder-zoeksvoorstel te maken. De bedoeling is om voor te stellen om een jaar research voor nieuwe projecten te doenen daarna tot uitvoering over te gaan. Ze willen voldoen aan de wens van ICCO om met één, geïntegreerd, voor-stel te komen. Met dit kaliber mensen (Gazi gaat waarschijnlijk een rol spelen bij het onderzoek naar de mogelij-ke scholingsprojecten voor het MKB) zal er zeker op goed niveau gewerkt worden.

  

ECE

7 november 2002

Alex

Eindelijk beginnen we dan met het in kaart brengen van de financiële positie van ECE. Maar eerst bespreken we het accountantsverslag over 2001 en de interim rapportage van de twee laatste ICCO-projecten. Dat ICCO over 2002 een Engelstalig rapport naar Europese maatstaven vraagt is terecht. Stefan kentde Albanese financiële wereld goed genoeg om hiervoor zorg te dragen. De gewenste specificaties kunnen ookzonder problemen opgeleverd worden. Ik neem waar dat deze in het gebruikte administratieprogramma voldoen-de gedetailleerd beschikbaar zijn. Het is echter niet mogelijk om Balansen en jaarrekeningen direct te genererenop het gewenst niveau. De standaarddocumenten moeten daarvoor omgebouwd worden.Al snel stuiten we op het liquiditeitsprobleem. Er komt nog een achterstallige betaling van ICCO, de Griekenhebben ons een dure poets gebakken en de kosten voor Enet zijn (nog) hoger dan de baten. Dat de toekomstmooie kansen biedt, daar hebben we nu niets aan.Een gedetailleerde analyse is nodig, maar daarvoor moet Stefan nog wat werk verrichten.

  

ECE

7 november 2002

Alex

We schetsen de scenario’s als ECE het niet redt en nieuweplannen voor ICCO-projecten niet op tijd klaar zijn of onvoldoende inhoud hebben. Ik voel niet alleen een ver-antwoordelijkheid voor ECE, maar vooral voor Tani en Stefan, die met hun tweeën de hele boel draaiende hou-den. Zover is het gelukkig nog niet, alleen het scenario moet klaarliggen.

  

ECE

7 november 2002

Alex

ECE staat er financieel belabberd voor, maar ik blijf er van overtuigd dat desituatie oplosbaar is. We nemen alles door en dat leidt weer tot nieuwe vragen. Stefan kan voor de rest van dedag weer aan de slag en morgen gaan we eindconclusies trekken.

  

ECE

7 november 2002

Alex

De avond is gereserveerd voor de eerste uitgebreide discussie over de toekomstplannen van ECE. Op mijn advieszou een drietal potentiële stafleden van ECE aan de slag gaan. Gazi voor de vocational training en relaties met dekleine bedrijfjes in Elbasan (hij heeft een uitmuntend netwerk), Ceti voor de primary schools en Tani voor hetcomputerondersteund onderwijs. Eén van hen moet dan mede de taak krijgen het informatiecentrum verder teontwikkelen (documentatie, cursussen enz.), waarbij Tani de ICT voor zijn rekening neemt.Ter versterking van de organisatie maken ze ook plannen voor staftraining en verbetering van ruimte en inventa-ris. Het kantoortje in de Dashkal Todrischool is beter dan het eerste hok, maar voldoet steeds minder en is heelslecht toegankelijk. Het informatiecentrum heeft last van vocht en slechte muren en vloeren. De representativiteitwordt zo snel minder. Gelukkig zijn de oorzaken bekend en heeft de universiteit middelen gekregen om de onge-makken, veroorzaakt door en lekkend dak, te verhelpen. Als dat gebeurd is moet ECE echt een opknapbeurt uit-voeren.

  

ECE

7 november 2002

Alex

Stefan komt met de laatste documenten. Ik kan nu conclusies gaan trekken. De achterstallige betalingen, die bin-nenkort van ICCO binnenkomen zullen ECE weer een beetje lucht geven. De afronding van ICCO project “AliMyftiu” is mogelijk per eind 2002. Omdat ICCO inmiddels heeft beloofd de additioneel gemaakte kosten ookaanvullend te financieren voorzie ik een sluitende exploitatie. Het project “Reconstruction Schoolbuildings“loopt nog door, met name omdat het onderdeel “Reconstruction Normalisti”, later gewijzigd is in “Information-centre”, nog niet is afgerond. Er is nog een bedrag te besteden. Deze bestedingen hebben nog niet plaatsgevon-den door de liquiditeitsproblemen. Ik reken in elk geval wel op een sluitende exploitatie. Maar tegelijkertijd sig-naleer ik nu het kernprobleem van dit moment. Samen met Stefan stel ik vast dat de inkomsten op jaarbasis vanhet informatiecentrum incl. enet (de internetservice) nu zo’n $ 25.000 bedragen. Nieuwe gebruikers komen erwel, maar maken op termijn ook nieuwe investeringen nodig. En op dit moment zijn de jaarlijkse lasten hogerdan de baten. Dat geeft een voortgaande druk op de liquiditeit. Deze conclusie geldt voor de eigen exploitatie,voor rekening en verantwoordelijkheid van ECE. Maar deze conclusie betekent misschien ook dat ze de voor hetlaatste ICCO-project bestemde investeringen misschien niet binnen de wenselijke, korte termijn kunnen doen.Dat betekent dat ECE maar eens heel kritisch moet kijken naar zijn uitgavenpatroon, al of niet met terugwerken-de kracht. Ik zal het probleem in de vergadering van onze stichting Skampa aan de orde stellen. In elk geval stelik ze voorlopig maar enigszins onder curatele, als het nieuwe uitgaven betreft. Dat blijkt een paar dagen na mijnterugkomst al te leiden tot het ontwapenend naïeve verzoek of ze een serie accu’s (het halve land draait daaropals de stroom uitvalt) mogen laten repareren à 10 dollar per stuk.

  

ECE

15 april 2003

Alex

Dritan Pajenga, (Tani) Gazmir Maksuti (Gazi) en Ardyan Turku hebbeneen project voorbereid dat we eind mei als aanvraag bij ICCO zullen indienen.De onderwijsparagraaf, met projecten om kansarme kinderen vooruit te helpen, is het voortreffelijke werk vanArdyan. De paragraaf over vocational training is van de hand van Gazi. Zijn inzet is er vooral op gericht om jon-geren zeer praktisch te scholen en toe te leiden naar een baan in het MKB. Hij heeft goed in beeld wat ECE zoukunnen doen en wat we aan een ander overlaten. Al snel wordt het me duidelijk dat ze al contact gehad hebbenmet het andere ICCO-project in Elbasan, getiteld "One Dream More". Goos Terschegget (de Nederlander die datproject begeleidt, en ik hadden het er al over gehad dat we met het in elkaar schuiven van beide activiteiten nietalleen een win-win situatie bereiken, maar dat we ook voldoen aan de wens van ICCO om in Elbasan één Alba-nese NGO te gaan ondersteunen.

  

ECE

15 april 2003

Alex

De derde paragraaf zal gaan over het informatiecentrum. Om vele redenen zijn er bij de oprichting een aantal in-vesteringen niet gedaan, enerzijds vanwege de ongunstige ontwikkeling van de dollarkoers, anderzijds omdat zemet een malafide Griekse organisatie de mist in zijn gegaan. We gaan nu proberen aan te vullen wat er toen nietvan is gekomen.De vierde en laatste paragraaf gaat over de versterking van de eigen organisatie. Hiermee bedoelen we niet al-leen een kwaliteitsimpuls voor het management (van de vier jongens), maar ook de financiële versterking. DeStichting heeft een negatief vermogen. De redenen zijn (naast de Griekse tragedie) aantoonbaar. Het is echt no-dig daar verandering in te brengen De veranderende dollarkoers heeft een aantal jaren nadelig gewerkt. Ook is inde meeste projecten nooit gerekend met overheadkosten voor de Stichting. Dat betekent dat ECE de projectenkeurig uitvoerde conform de begroting (dat deden ze zelfs voorbeeldig, mag ik zeggen) terwijl ze in dezelfde tijdalgemene kosten maakten waarmee ze inteerden op een eigen vermogen, dat ze zelfs niet hadden. Het was tevoorzien dat dit mis zou gaan. ICCO is op de hoogte. Ik hoop dat het nieuwe project vo0ldoende saneringskan-sen in zich heeft.Met de jongens besluiten we een aanvraag voor anderhalf jaar te doen (tot eind 2004) . Lopende dit project moeter dan een meerjarenplan opgesteld worden voor de periode vanaf 2005. Ze hebben voldoende affiniteit met dezematerie om met hulp uit Nederland er uit te komen

  

ECE

15 april 2003

Alex

Wat we in elk geval wel kunnen afronden is de kwestie GIP. Tani geeft een overzichtwaaruit blijkt dat hij inderdaad bijna 1.200 dollar uit eigen zak voorgeschoten heet om de Tsjechische auto op deAlbanese weg te houden. Dat geld moet hij terugkrijgen, ook al slaagde vriend Jan Pfeiffer er niet in door de bu-reaucratie van GIP en WHO heen te komen. Dat neem ik dan maar op me.

  

ECE

15 april 2003

Alex

. De GIP-kwestie was al bijna duidelijk, dus daar zijn we snel meeklaar. Dan controleren we de balansposities van de twee laatste grote ICCO-projecten die nog verantwoord moe-ten worden. Ze sluiten met een tekort van 400 respectievelijk 2100 dollar, te verwaarlozen bedragen op de totalesom van 700.000 dollar. En dan nog te weten dat het tekort van 2100 dollar de schuld is van een afspraak diePien de Lange van ICCO en ik maakten, waarbij we dollars en guldens verward hebben. Belangrijker is het ech-ter te constateren dat ze delen van de projecten niet volledig hebben afgerond. Als het budget op is, geven ze im-mers niets meer uit. En het was vaak nog extra vlug op door de voor hen ongunstige ontwikkeling van de dollar-koers. Bovendien begrootten ze in de aanvragen veel te weinig compensatie voor de overheadkosten van deStichting. Omdat ze die toch moesten maken hebben ze royaal ingeteerd op een eigen vermogen dat ze niet eenshadden. De nieuwe projectaanvraag, waarin ze redelijkerwijs vragen wat van het oud zeer te compenseren, is dusdoorslaggevend voor het voortbestaan van ECE. Met Cocky de Groot en Ben Nijkamp van ICCO heb ik dit as-pect al van te voren besproken. Ik ben het met hen eens dat dit de beste werkwijze is om te compenseren.

  

ECE

15 april 2003

 

Ik begin met een uitgebreide uitleg over de balans en met name hun vermogenspositie. Met name Stefan toontzich heel erg opgelucht dat ik ze goed duidelijk maak hoe (slecht) het er voor staat. Ik wijs ze op hun eigen ver-antwoordelijkheid en adviseer ze / draag ze op driemaandelijks de resultaten van enet en het informatiecentrumte evalueren en te toetsen op de toename van inkomsten.Het pijnpunt zijn de vergoedingen die de leden van de board de afgelopen jaren aan zichzelf gaven. Naast denormale daily allowance fees bleken ze zichzelf eens per jaar ook een honorarium te geven. De laatste keer wasdit bedrag ook nog eens sterk verhoogd, toen ze het uitbetaalden een week voor het vertrek van voorzitter Ana-stas naar Amerika en Canada. Ad Voets had over dit onderwerp een brief geschreven. Door twee toevallige e-mailstoringen was noch eerste bericht noch de een maand later gestuurde kopie aangekomen. Desondanks kwamhet onderwerp ze wel erg bekend voor toen ik het aankaartte. Ik adviseerde ze / droeg ze op een regeling zonder"dubbele vergoedingen" op papier te zetten, welke jaarlijks door de accountant getoetst kan worden aan de prak-tijk. De enige jaren geleden door Ad Voets gegeven richtlijnen zullen de leidraad zijn

  

ECE

15 april 2003

Alex

Tenslotte stel ik de bestuurssamenstelling aan de orde. De voorzitter is weg en komt waarschijnlijk niet terug.Hoe lossen ze dit op? Ze vinden het een goed plan om eens met de bestuurders van 'One Dream More"te praten.Het bestuur ziet het belang in van de ICCO-meeting met Albanese NGO's en zal zorgen dat enkele van de jon-gens deelnemen. Heel langzaam dringt het tot ze door dat Nederlanders niet alles komen brengen, maar dat zeook zelf wat moeten halen. De jongens zijn in dat denken al heel wat verder dan het bestuur, maar wie weetdringt het daar nu ook snel door.Adem doet het goed als waarnemend voorzitter, ook al heeft hij zichtbaar pijn. En als hij dan ook nog een tele-foontje krijgt dat zijn broer met hartproblemen in het ziekenhuis van Tirana is opgenomen heeft hij het wel ge-had. Gelukkig voor hem is de vergadering dan bijna afgelopen.

  

ECE

15 april 2003

Alex

Aan het eind van de middag heb ik de tweede sessie met de jongens. Ze hebben zich werkelijk enorm goed voor-bereid, dus we zijn redelijk snel klaar. We hebben het met name over de inbreng van andere partners / donorenen de wijze waarop ze dat in hun plan opnemen. Ook formuleren we wat uitgangspunten voor de begroting dieze zelf gaan maken. Als eind mei het plan maar ICCO gaat, ligt er een product dat ze zelf gemaakt hebben. Ikben trots op wat ze geproduceerd hebben en ik weet dat Ad Voets het met mij eens is. Hij de concepten immersveel uitgebreider bestudeerd dan ik.

  

ECE

15 april 2003

Alex

Het gespreksonderwerp van Tani en mij gaat terug naar het begin van de week, toen we het hadden over het ac-countantsrapport. Van de accountant hoorden ze veel meer dan ze mij toen vertelden. De hooggekwalificeerdevrouw maakt veel auditor reports van Albanese NGO's, die financieel gesteund worden door buitenlandse orga-nisaties. Als we inmiddels tergend langzaam naar Rinas rijden hoor ik dat zij zich regelmatig verbaasd toondeover de minimale middelen waarmee ECE relatief veel bereikt. In andere clubs gaat veer meer geld om en is hetrendement stukken lager. Er klinkt best wat jaloezie door in zijn woorden, maar zijn realisme heeft toch de over-hand: liever iets opbouwen vanuit het niets, dan door de mand vallen dat je met veel geld weinig bereikt hebt.Dat laatste zul je van ECE nooit kunnen zeggen: de resultaten van hun inspanningen zijn overduidelijk zichtbaar.

  

ECE

21 oktober 2003

Alex

Eduart had ook nieuws van de douane. Met het transport waren ook ruim 40 computers voor educatieve activitei-ten meegekomen. De importrechten hiervoor konden nu voldaan worden. Voor de muziekinstrumenten zou hetnog een “paar” dagen duren. Toch maar een goed plan om de boel in Dürres op te halen, anders hadden we echtwachtdagen moeten betalen aan Transpose, en dat was niet voorzien in het budget.

  

ECE

21 oktober 2003

Alex

De betaling van het minimale bedrag aan invoer-rechten op de computers leidde ook tot een boeiend tafereel. Stefan zou, namens ECE, contant betalen. Een weeklater zou de gemeente het bedrag terugstorten naar ECE. Maar iemand wist een regel te verzinnen dat privé-per-sonen niet mochten betalen voor overheden. We trokken ons terug en kwamen tot een voorbeeldige oplossing.We gaven het geld aan Eduart Bordi en die machtigde zichzelf ter plaatse om de gemeente te vertegenwoordi-gen. En toen was het goed.

  

ECE

21 oktober 2003

Alex

Ik spreek de bestuurders ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid, in het geval ze ECE niet overeinghouden. Dat slaat toch wel in. Ze zullen Anastas, de voor onbekende tijd in Canada verblijvende voorzitter, inelk geval op de hoogte stellen.

  

ECE

21 oktober 2003

Alex

Ze hebben tot 1 april de tijd om te bewijzen wat er mogelijk is in hetinfocentre en om dat plan te maken. Ze gaan er in elk geval voor om de krachten van alle in Elbasan op het ge-bied van onderwijs en beroepsopleidingen werkzame NGO’s te bundelen.Het voornemen van LHI om een onderwijsproject voor kansarme kinderen (meerjarig) te ondersteunen is niet te-gen dovemansoren gezegd. Daar hebben ze wat mee en daar zal best wel een goed voorstel uitkomen

  

ECE

25 september 2004

Alex

Tijdens de onverwachte vrije uren kan ik me verdiepen in de financiële cijfers van ECE. Veel was al voorbereiden had ik per e-mail ontvangen. De Stichting staat er slecht voor, met name wat de liquiditeit betreft. Maar erzijn ook lichtpuntjes. De vermogenspositie is dan wel minimaal, maar nog altijd positief. Belangrijker is dat hetinformatiecentrum over 2003 voor het eerst een positief financieel resultaat heeft behaald. Stefan, de boekhou-der, is nog verder gegroeid in zijn rol. In de afgelopen jaren kreeg ik stapels papieren, waarvan de meeste voormij nauwelijks relevant waren. Nu weet hij op een scherpzinnige manier hoofd- en bijzaken te scheiden en levertalleen aan wat echt zinvol is. De uitzetting uit hun onderkomen maakte dat we deze week niet zo rustig over de toekomst kunnen praten als wezouden willen. Eerst moet een nieuwe locatie gevonden worden.

  

ECE

25 september 2004

Alex

We brengen de uren daar niet alleen door met consumeren, maar werken ook hard aan een studie van de begro-ting van het nieuwe, door ICCO te financieren project. De begrotingsstructuur moet nu zo gewijzigd worden dater een uitgesplitste opstelling komt van uitgaven in Albanese leks en in euro’s. Een hele klus, maar dankzij dehulp van mijnheer Bill Gates rekent Excel wel voor Stefan. Het leuke is dat ik nu merk dat Stefan de afgelopenjaren veel heeft bijgeleerd, veel flexibeler is geworden en daardoor dingen veel makkelijker oppakt. Daarbijscheelt ook dat ik in twaalf bezoeken heel wat “ervaring” heb gekregen in het omgaan met de Albanese maniervan zakelijk denken. Wat ze begrijpelijkerwijs erg in de weg zit, is de traditionele opvatting over ”onderwijs isgratis en voor iedereen”. Voor hen houdt dat in dat de overheid betaalt (maar die heeft geen cent) of dat een an-der die taak overneemt. Dat de deelnemer betaalt vinden ze nog altijd raar. Ze zien dat eigenlijk als iets watthuishoort in het zwarte circuit van bijklussende leraren die hun schandelijk lage loon aanvullen met privé lessenaan kinderen van rijke ouders. Ik vind het steeds meer een geweldige vondst van ECE om zich te komende jarenbezig te houden met het ontwikkelen van een voucher-systeem, waarmee het financieel zwakste deel van dedoelgroep voor de beroepsopleidingen ondersteund kan worden.

  

ECE

7 september 2005

Alex

Na een copieus ontbijt lopen we met z’n drieën naar het nieuwe onderkomen van ECE. Een jaar geleden warenze er immers uitgezet bij de universiteit, omdat het ministerie ordonneerde dat er meer studenten ingeschrevenmoesten worden en daarom de gesloten huurovereenkomst per omgaande niet meer gold. Van een oud en verval-len gebouwtje achter de Luigj Gurakuqischool hebben ze een prachtig onderkomen gemaakt. Een bezoek aan ditland brengt altijd vele verrassingen. De eerste was in elk geval positief. “Daarom hebben we de foto’s waarom jevroeg niet opgestuurd”, was het commentaar van de ECE’ers.Ze zijn er allemaal: Adem, de voorzitter, Albana, de secretaresse, Stefan, Tani en Endri, de stafmedewerkers, Fa-tos, de tolk en Eduart, die zich met het project autoworkshops bezighoudt

  

ECE

7 september 2005

Alex

Volgens het stramien van Ingrin stelt hij een heleboel vragenover het project grafimedia. Het valt op dat Endri er goed over nagedacht heeft. Hij geeft korte en zakelijke ant-woorden, bijna on-Albanees. Later op de middag praten we Tani, zijn baas, bij over de plannen. Hij is naar goedgebruik terughoudend en ziet allerlei beren op de weg. Als je de ballast weglaat is hij eigenlijk alleen bang voorjaloezie en tegenwerking. De meest serieuze bedreiging zit eigenlijk in het gebouw. Het is een voor het onder-wijs bestemd pand. Tani vreest problemen als ECE daar eigen cursussen gaat verzorgen. Dat zou dan afwijkenvan het oorspronkelijke doel. Ik laat duidelijk horen dat dit wel een vreemde veronderstelling is. Zeker als jeweet dat wij al jaren benadrukken dat ECE nu eindelijk werk moet maken van zijn eigen cursussen. Ze doen hetal wel, maar nog veel te weinig.

  

ECE

7 september 2005

Alex

Aan het eind van de middag komen voor het eerst ICCO-zaken aan de orde. Het blijkt dat er aan Albanese kantangst bestaat of alles wel goed gaat. Logisch na zoveel wijzigingen in de strategie en zo’n lange periode van on-zekerheid. Het eerste probleem is de post, die structureel niet aankomt. Dan lijkt het of ECE niet reageert op din-gen waar ze echt geen weet van hebben. Vervolgens maken ze zich zorgen over verschuivingen en vertragingenin het project. In veel gevallen kan ECE daar niets aan doen, maar de vraag is of ze dat ICCO duidelijk kunnenmaken. Mij lijkt het trouwens geen probleem. Zo maken ze zich zorgen over cursussen die niet doorgaan, alleenomdat er geen geschikte leraren zijn. Dat bewijst trouwens weer dat train-de-trainer de eerste actie moet zijn endat je dan pas nieuwe opleidingen / cursussen kunt starten. Laten we dat met grafimedia maar gelijk goed doen.Een cursus die niet doorgaat spaart financiën uit en het lijkt mij logisch dat ECE deze straks bestemt voor eenfonds waarmee ze hun vouchers financieren. In dat vouchersysteem (voor financiële steun aan leerlingen die hunopleiding niet kunnen betalen) heb ik veel vertrouwen en ik maak me sterk dat ICCO dat vertrouwen deelt.

  

ECE

7 september 2005

Alex

Voor het eerst heb ik nu tijd om met Tani aangelegenheden voor ECE te bespreken. Je kunt je niet voorstellenwaarmee ze allemaal te maken krijgen, naast de onzin van de douane. Jaloezie in de omgeving. Als ze iets doenwaarmee een ander ze onderuit kan halen, zal die ander dat zeker niet laten. Het lijkt mij meer angst dan realiteit,maar je weet het nooit. Alleen het huisvestingsrisico lijkt me reëel, gezien de ervaring van een jaar geleden. Hunpandje heeft een onderwijsbestemming. Als de bobo’s wat anders bedenken kunnen ze er zo uitgezet worden.Dat risico is altijd aanwezig, ook als ze dingen gaan doen die in de ogen van een jaloerse omgeving “nietmogen” zoals zelf cursussen aanbieden.

  

ECE

7 september 2005

Alex

Met Tani en Endri heb ik een indringend gesprek over het cursusprogramma, dat ze nu echt voor eigen rekeningen verantwoording moeten gaan uitvoeren. De kans blijft aanwezig dat ze dingen gaan aanbieden die ze leuk vin-den i.p.v. dingen waar het grote publiek behoefte aan heeft. Ik bespreek het verschil in benadering van “opencourses” voor het grote publiek en “tailormade courses” op basis van concrete vragen met gegarandeerde deelna-me. Als ze met grafimedia een goede start willen maken, moeten ze de benodigde ervaring opgedaan hebben.

  

ECE

7 september 2005

Alex

Toch is dat nodig om de financiële positie van ECE te versterken. Ik blijf ze onder druk zetten dat ze nú ervaringop moeten doen. Eerst oefenen met eenvoudige computercursussen en dan pas het grotere werk voor het grafi-media-projectMet enig gemopper van de andere kant spreken we een financiële doelstelling van € 12.000 netto voordeel perjaar af, te bereiken over binnen twee jaar. Dat moet bereikt worden met internetdiensten en cursussen van het in-formatiecentrum. Ze zullen mij per drie maanden rapporteren.

  

ECE

7 september 2005

Alex

Tussen Skampa en ECE zijn een heleboel dingen te verrekenen. Aan het eind van het jaar zal er meer dan 10.000euro op en neer gegaan zijn. Met Stefan neem ik alles minutieus door. We kiezen er voor om vanwege de hogetransferkosten van de banken geen overschrijvingen naar elkaar te doen. Ik hoor een verhaal dat voor een beta-ling van een bedrag van 13 euro naar een buitenlandse bank in Elbasan 59 euro aan kosten berekend werden. Wijverrekenen maar contant aan het eind van het jaar. Dat levert ze zeker een paar honderd euro voordeel op.Dan neem ik in grote lijnen de boekhouding door. Ik stel vast dat Stefan een onhandige opzet voor de doorboe-king met verdeelsleutels heeft gekozen en stel hem voor dat per 2006 te wijzigen. Daar wil hij niets van weten.Hij gaat het met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 al doen. Voor dat soort extra werk draait hij zijn handniet om. Toen de harde schijf van zijn computer vorig jaar crashte heeft hij immers ook bijna de hele administra-tie van 2004 opnieuw ingevoerd. Het maken van backups was toen nog niet zijn gewoonte

  

ECE

28 mei 2006

Alex

Ik begin de dag met een gesprek over de financiële huishouding van ECE in algemene zin en over de financie-ring van het project homeworkclasses in het bijzonder. Stefan laat me (weer) zin dat de registratie helemaal inorde is, maar dat het nog ontbreekt aan techniek en vaardigheden om voortdurend zinvolle managementinforma-tie uit de administratie te produceren. Een van de graag gebruikte argumenten van mijn gesprekspartners vormtde idiote hoeveelheid (fiscale) voorschriften waar de administratie van een NGO moet voldoen. In een land waareen groot deel van de economie informeel is, lukt het de fiscale autoriteiten niet om de grote jongens in het ga-reel te krijgen. De kleintjes zijn daarentegen een willig slachtoffer van een belachelijk uitdijende bureaucratie

  

ECE

10 september 2006

Alex

Ik neem met Tani de tijd om hun zelf ontwikkelde School Analyzing System door te nemen. Als het operationeelis, kan iedereen over alle scholen de gewenste informatie krijgen via internet. Heel knap en bruikbaar. Maar al-leen als de potentiële gebruikers van dit systeem (schooldirecteuren, leerkrachten, overheid en ouders) vertrouwdzijn met internet. Zo ver is het nog lang niet, maar investeren in de toekomst is niet verkeerd

  

ECE

27 september 2007

Alex

Tani het steeds drukker en drukker heeft met zijn eigen internetbedrijfje. Hij kondigt aan dat ECEde komende jaren behoefte heeft aan heel wat Nederlandse consultancy. Belangrijkste nieuwe ontwikkeling ishet plan om een particuliere school voor ICT en grafimedia te stichten. Nederlandse, inhoudelijke rollen zijndaarbij weggelegd voor het ROC Eindhoven en Ingrin (Foundation for International Graphic Training Co-opera-tion) uit Almere. Consultancy voor bedrijfsmatige processen en financiën is aan mij toegedacht. De opzet is zo dat de school ook een regulier curriculum voor secundary education gaat bieden, volgens de Alba-nese onderwijsstructuur. Daarmee is het verkrijgen van vergunningen verzekerd.

  

ECE

27 september 2007

Alex

De toekomstvisie van ECE is gebaseerd op drie pijlers. Met informatiecentrum zetten ze hun oorspronke-lijke kernactiviteit voort. Daarbij komt de school voor ICT en grafimedia, waar ze op goede gronden en gedocu-menteerde gegevens te zijner tijd ruim 400 leerlingen verwachten. Naast deze twee programma’s gaan ze ookeen projectorganisatie inrichten. We proberen zo helder mogelijk in beeld te brengen wat dat betekent voor deorganisatie en de financiële structuur. Het voelt goed als ik ervaar dat de mensen in de organisatie gegroeid zijnnaar een veel professioneler en zakelijker niveau. Daarbij toont Eda dat haar aanwezigheid een duidelijke ver-sterking van de staf betekent.

  

ECE

27 september 2007

Alex

De hele ochtend gebruiken we om een financiële structuur voor ECE ‘nieuwe stijl’ te ontwikkelen. Het is eendiscussie over de grote lijn, gelardeerd met buitengewoon detaillistische kanttekeningen van Stefan. Zo heeft ie-dereen zijn rol. Als we een aantal modellen voor een businessplan meer in detail doorrekenen, worden we alle-maal enthousiast. Het blijkt heel goed mogelijk van de ICT en grafimediaschool op termijn een winstgevendeonderneming te maken. Het scenario, dat ECE naar ICCO gaat sturen, is een opbouwperiode (er moet nieuw gebouwd worden) van eenjaar of twee. Dan komen de eerste leerlingen en worden de eerste studiejaren ingevuld. Na zes jaar is de schooldan volledig operationeel. De verwachting is dat tegen het eind van deze periode het beroep op de Nederlandsedonor steeds kleiner kan worden. In het zevende jaar, inderdaad vanaf 2014, moet de school dan winstgevend. Ikben er van overtuigd dat dit kan.

  

ECE

27 september 2007

Alex

Pas laat in de avond komt Tani terug uit Tirana. Voor mij geen probleem, want zo kon ik even rust nemen in hethotel. Hij vertelt over de succesvolle presentatie en de goede indruk die ECE gemaakt heeft. Het heeft lang ge-duurd maar de organisatie staat er nu.

  

ECE

10 oktober 2008

Alex

De toekomst van ECE hangt voor een groot deel af van de mogelijkheid om met hun private Schoolfor ICT & Grafimedia te starten. Het laatste budget dat ICCO beschikbaar kan stellen (de Nederlandseontwikkelingshulp aan Albanië stopt immers in 2010) schijnt verzekerd te zijn. Het is wachten op debenodigde vergunningen van het bureau van premier Berisha. De vergunningen moeten afkomen na ad-vies van de Ministeries of Education & Labour. De eerste brief was kwijt geraakt en ECE heeft pas naeen half jaar aan de bel getrokken. Ook de ambassade adviseert dat ze dit nu echt sneller moeten doen.Het moet niet zo zijn dat ECE straks zonder geld komt te zitten én te laat is met de definitieve aanvraag.

  

ECE

24 november 2009

Alex

Er is in Elbasan nog heel veel te doen enook ICCO, de huisfinancier van ECE, houdt er na 2010 mee op. Volgend jaar is voor ECE dus het jaar van dewaarheid, waarin ze voldoende fondsen moeten werven in de Europese carrousel om te kunnen voortbestaan.Door allerlei wettelijke beperkingen is het voor een lokale NGO nog altijd onmogelijk om op eigen benen testaan. Als de inkomsten maar een paar procent te hoog zijn, komt de belastinginspecteur een veelvoud van hetvoordeeltje ophalen.

  

ECE

24 november 2009

Alex

Op het kantoor van ECE nemen we het jaarverslag van het huiswerkklassenproject in het afgelopen seizoendoor. Ze hebben er weer een mooi en uitgebreid verhaal van gemaakt en ik ben trots op de mensen van ECE diedit voor elkaar krijgen. De Nederlandse donors krijgen hopelijk straks hetzelfde gevoel.

  

ECE

24 november 2009

Alex

. Een vaste financier als ICCO bood zekerheid. Het vinden van anderebronnen is onzeker. Op eigen benen staan is onmogelijk. Maar het grootste probleem is de overheidsangst die ernog altijd heerst voor non profit organisaties. Zij onttrekken zich immers aan de wurgende greep van de centraleoverheid. Daarom doet deze overheid er alles aan om hen het bestaan zo moeilijk mogelijk te maken.

  

ECE

24 november 2009

Alex

het gesprek met Tani was interessant. Als bestuurslid van ECE kijkt hij nu ‘op afstand’ naarde gang van zaken. Het onwerkelijke is wel, dat hij nu verwacht dat ECE over ruim een jaar voor zichzelf kanzorgen, terwijl dat in dertien voorgaande jaren niet is gelukt. Hij doet ook zijn kant van het verhaal over het mis-lukken van het plan voor het starten van een privé school voor ICT en grafimedia. Het is eigenlijk zwartepietentussen ICCO, de verantwoordelijken voor Albanese grondpolitiek (die geen betaalbare grond wilden / kondenverkopen) en ECE zelf. Ik onthoud me maar van een mening. Het wordt wel duidelijk dat hij zich maar al tegoed realiseert dat het eind 2010 misschien wel afgelopen is met ECE, als ze geen Europees geld weten te be-machtigen. Hij vraagt alvast of ik zonodig beschikbaar ben voor advies bij een eventuele liquidatie.

  

ECE

24 november 2009

Alex

Dan blijkt een korte en gezellige bijeenkomst toch tot resultaten te kunnen leiden. Ardian weet hoe de trainingenvan ECE volgend jaar geaccrediteerd te krijgen. En dat is bijzonder, want tot nu toe kan dat alleen voor trainin-gen die het ministerie zelf organiseert (!) Ook voor de Onufri ziet hij mogelijkheden om een reorganisatie naareen publiek - privaat model te realiseren via één van de grote projecten voor Vocational Educationl Training pro-grams. We gaan met spanning afwachten wat onze vrienden voor elkaar krijgen.

  

ECE

30 juni 2010

Alex

Donderdag 1 juli 2010Het lawaaierige feestje stoorde me niet in een voortreffelijke nachtrust. Op tijd opstaan was geen probleem. Dezon kondigde al vroeg aan dat het een warme en enigszins benauwde dag zou worden. Op mijn gemakje loop ik naar het kantoor van ECE, naast de Luigj Gurakuqischool. Een school die volgendeseizoen vermoedelijk een eind moet maken aan haar meer dan honderdjarige traditie als pedagogical school (eensoort ‘kweekschool’). De regering heeft immers besloten dat op primary schools alleen nog maar les gegevenmag worden door onderwijzers die universitair geschoold zijn, dus het toekomstperspectief voor leerlingen vandeze school is nihil.Hoofdonderwerp van de gesprek zal de toekomst van ECE zijn. Nog sterker. De vraag of ECE wel kan blijvenbestaan. Tekenend voor dit land is de eerste, actuele kwestie die aan de orde komt. Het betreft een recente ervaring methet lokale belastingkantoor dat over de VAT gaat. Stefan kreeg twee heren op bezoek om de administratie te in-specteren. ECE had immers € 8.000 teruggave te goed. De administratie was prima in orde, daar mocht Stefantrots op zijn. Maar die € 8.000 gaat de fiscus echt niet teruggeven. Als Stefan er op aan gaat dringen, zouden erwel eens “vervelende dingen” kunnen gebeuren. Maar de inspecteurs zijn graag bereid om een richtlijn te gevenhoe je het bedrag ‘officieel’ in de boekhouding kunt wegwerken. Dit blijkt praktijk van alledag te zijn, ook in derichting van bedrijven. De agressiviteit van de benadering hangt wel af van de politieke kleur van de bedrijfslei-ding. Ben je actief binnen de goede partij (i.c. de huidige regeringspartij), dan is er trouwens wel wat te regelen.Het verhaal van ECE is snel duidelijk. Nederlands geld komt er niet meer, verwerven van eigen inkomsten isvrijwel onmogelijk vanwege een waslijst van verboden en restrictieve verplichtingen die gelden voor NGO’s.Resteren de mogelijkheden van het eigen onderwijsministerie of die van EU-fondsen. De eerste mogelijkheid isoverigens erg klein. Het ministerie houdt het liefst alle onderwijszaken in eigen hand en bekijkt NGO’s met ar-gusogen, omdat ze als een bedreiging gezien worden. EU-fondsen bieden wel kansen, maar vooralsnog op kleineschaal. Op deze manier haalt ECE nooit de twee tot drie ton per jaar binnen die nodig zijn om voort te bestaan.Toch moet maar een poging gewaagd worden om aan IPA-geld (Instrument for Pre-Accession Assistance) te ko-men Een projectvoorstel voor ICT-training en curriculumontwikkeling moet daartoe vóór 19 juli de deur uit. Namijn bezoek starten de voorbereidingen. Met Nederlandse ogen bezien is dat wel erg laat, maar hier is dat nor-maal. Er zijn immers nog meer dan veertien dagen om samen met een nog te selecteren Macedonische partnereen projectplan te schrijven. (Op de dag van de deadline kreeg ik een berichtje dat alles op tijd klaar was. Despullen waren op de sluitingsdag ingeleverd bij het agentschap van de EU.)

  

ECE

30 juni 2010

Alex

Welke toekomstkansen heeft ECE dan wel? Het eerste wat ik hoor is: meewerken aan de automatisering vanscholen. Daaraan zou het ministerie prioriteit geven en dat biedt kansen. Dat positieve geluid hoor ik al vele ja-ren. Die prioriteit heeft in elk geval wel ergens toe geleid. Op bijna alle scholen waar ik kom staan inderdaadcomputers. Maar m.i. houdt het daar ook mee op. Bij de eerst navraag kom je er namelijk achter dat de meestecomputers niet werken en als ze het wel doen, is er maar een enkeling die er gebruik van maakt. Het doet medenken aan het verhaal van de Onufrischool. Daar staat al vijf jaar een lokaal vol voor het nieuwe curriculumgraphic design. Alleen, ze zijn nog nooit gebruikt. Er is geen software, er is geen leraar en er is geen leergang...

  

ECE

30 juni 2010

Alex

We hebben vervolgens een korte meeting waarbij ook voorzitter Fiquerete en vice-voorzitter Natasha van ECEaanschuiven. Ik vind het mijn taak om hen formeel te informeren over het ongunstige toekomstperspectief vanhun club.

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

ECE heeft het afgelopen jaar veel meer gedaan aan cursussen en trainingen dan ik wist en dat is eenpositief signaal. Ook dat ze er behoorlijk geld mee hebben verdiend. Nog even wachten op een besluitvan ICCO over resterende fondsen uit oude projecten en ze kunnen weer een tijdje vooruit.

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

Na het ontbijt loop ik naar het kantoor van ECE. We gaan er het jaarrapport van de homeworkclassesen de planning voor de komende seizoenen bespreken. Het mooie uitgangspunt is dat we het project-budget ook nog eens kunnen verhogen met € 2.000 door diverse donaties aan onze StichtingSkampa, met name die bij de promotie van Janke Klok. Het rapport dat ik lees, is het beste dat ik ooit zag van ECE. Goed opgebouwd, heldere informatie enconcreet. De financiële paragraaf laat nog te wensen over. Op de registratie en verantwoording is, zo-als gebruikelijk, niets aan te merken. De gemaakte keuzes zijn verantwoord en goed te onderbouwen.Maar het is ze niet gelukt om de gerealiseerde uitgaven van de afgelopen jaren en de planning voorde komende periode in één overzicht onder te brengen. Mijn instructies per email waren kennelijk nietvoldoende. Na een lange sessie is Endri de eerste die mijn bedoeling snapt. Als hij in het Albaneeshet hele verhaal nog eens aan Stefan en Eda verteld heeft, valt bij hen ook het kwartje en zal het goedkomen. Volgende week krijg ik het integrale rapport, inclusief de financiële paragraaf, per email toege-stuurd. De donoren van Impulsis / Edukans zullen het met waardering lezen.

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

Ook ECE heeft al maanden geen internetverbinding. Daar is meer aan de hand. Ik heb het verhaalvan de kant van Eda inmiddels gehoord. Ik wacht nu op zijn verhaal voordat ik me een mening vorm.Eén ding is wel zeker. ECE betaalt er al enkele jaren maandelijks honderden euro’s te veel voor

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

Terug op kantoor blijkt dat Stefan en Endri hun weekendklus goed geklaard hebben.Ik krijg een glashelder overzicht van uitgaven in de afgelopen twee seizoen en bud-getplanning voor de komende twee volgende seizoenen van het project, die ook delaatste zullen zijn. Met een enorme stapel documenten toont Stefan me hoe de uitgaven tot de laatsteeurocent verantwoord zijn. Dat is deze club wel toevertrouwd.Tijdens deze meeting zie ik de boekproductie van de ‘BitSims’ waar zoveel over te doen was. Ook ziethet er naar uit dat de productie van het boek over Delphi nu uiteindelijk tot stand komt. De CD’s overCartechnics zijn er nog niet, maar ze kunnen op ieder moment gemaakt worden.

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

Op het eind van de middag heb ik een bijeenkomst met het bestuur van ECE. IK merk dat ze er nuvolledig van doordrongen zijn dat ze niet meer kunnen rekenen op Nederlands donorgeld en dus hele-maal op zichzelf aangewezen zijn. Het afgelopen jaar hebben ze meer cursussen en trainingen gege-ven dan ooit. En de gerealiseerde omzet was een veelvoud van die in voorgaande jaren. Zo moet het.Het kan dan wel zijn dat ze al meer dan een jaar op een besluit van ICCO wachten of ze resterendemiddelen alsnog mogen besteden en zoja, hoe. De aanvraag voor een Europese subsidie voor eenzgn. EPA project zou een jaar geleden al afgehandeld zijn, maar er is vertraging opgetreden ......Nee, op regelmatige geldstromen van donoren hoeven ze niet meer te rekenen

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

Gelukkig zijn er ook andere ontwikkelingen. Die pakken ze met kracht op. Ze staan op het punt eenaccreditatie van het Ministerie te krijgen, waardoor ze erkende certificaten mogen uitgeven. Die zijnhier uitermate belangrijk, dus dat zal hun marktpositie zeker versterken. Ook zijn ze in vergaande on-derhandeling met het Lincoln instituut om met deze club een partnership tot stand te brengen. Op ba-sis daarvan kunnen ze nog eens internationaal erkende TOEFL-certificaten Engels gaan uitreiken, dievereist zijn voor elke student die een in binnen- of buitenland masteropleiding gaat volgen. Met dezesterkere marktpositie kunnen ze als trainingsinstituut een goede basis voor het voortbestaan opbou-wen. Ieder extra project met donorgeld is dan meegenomen. Eindelijk zij we zo ver. Ik hoor het AdStefan, depenning-meester Voets dertien jaar geleden nog zeggen: zorg dat je straks voldoende eigen inkomsten weet te verwer-ven want de Nederlandse geldstroom houdt ooit op.We hebben een lang gesprek over een cyclus van planning & control. Op dat punt moeten ze nogmeer eigen verantwoordelijkheid nemen en nog verder vooruit denken. Ze waren er al wel enigszinsmee bezig, maar de concrete spelregels ontbraken nog. Nu gaan ze die verder uitwerken en toepas-sen, zeggen ze in koor.

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

Tegen het eind van de middag hadden legden we de laatste puzzelstukjes voor het synchroniserenvan de best wel complexe financiële gegevens van onze Stichting Skamap met die van ECE. Dat isnu eenmaal lastig als je wederzijdse betalingen en ontvangsten voortdurend met elkaar verrekent. Hetlaatste verschil in registratie vonden we uiteindelijk met een postje uit 2005. Toen waren we er hele-maal uit.

  

ECE

13 oktober 2011

Alex

k vertrok met het idee dat dit mijn laatste bezoek aan Elbasan zou zijn. Het was een verrassing temerken dat ECE nu toch zichzelf aan het reanimeren is om eventueel op eigen benen te staan. Zezeggen ook de komende jaren behoefte te hebben aan mijn advies bij het doorontwikkelen van hundonorafhankelijke NGO tot een zelfstandig opererende social enterprise naar Albanees mod

  

ECE

12 december 2012

Alex

Eindelijk komen ook de contourenweer op tafel voor een plan op het gebeid van ‘printing en editing’ als een kans voor de toekomst. ECEkan zo zijn eigen materialen produceren en zijn producten- en dienstenpakket uitbreiden. Ze belooft me nu dat er een plan komt dat ik kan voorleggen aan PUM. Een specialistisch advies is wel nodig. Onze Stichting Skampa heeft nog altijd geoormerkt geld om de aanloopkosten te financieren. Ze vertelt over de goede contacten met het EU-agentschap en de kansen voor de toekomst. Er is nog zo veel te doen voordat Albanië een stapje verder komt in het pre-accessieproces. Zij ervaart een gro-te verbetering sinds ‘Brussel’ het vorige team geruimd heeft.Het moeilijkste onderwerp wordt hier altijd bewaard voor het laatst en dat is nu ook het geval. ECE heeft problemen met Endri. Voor een deel zijn deze te herleiden tot privé-situaties, maar er is meer aan de hand. Zij zal als manager op moeten treden en ik bespreek met haar de te volgen strategie.

  

ECE

12 december 2012

Alex

’s Middags doe ik een boekencontrole, zowel van dit project als van het IPA-project. Zoals verwacht is alles perfect verantwoord, tot de laatste cent achter de komma. Wel merk ik dat ECE zichzelf tekort gedaan heeft in de begroting van het IPA-project. Misschien is het toch handiger om zulke dingen voortaan weer met mij door te nemen voor ze naar de instanties verstuurd worden

  

ECE

29 november 2013

Alex

s Middags bespreken we de financiën en het projectbudget voor de komende jaren. De voortgang van het pro-ject hangt voor een groot deel af van de fondsen die we in de komende jaren weten te verwerven. Eén van de ideeën is om niet alleen in Nederland, maar ook hier ter plaatse benefietprogramma’s te organiseren. In Neder-land heeft de vooraanstaande pianiste Marietta Petkova haar medewerking toegezegd. In Elbasan gaan ze ont-dekken hoe je dat doet. De eigenaar van het nieuwe cafeetje “La Blanche” doet in ieder geval mee. Deze Xhani Shqerrai is trouwens niet alleen cafébaas, maar ook singer-songwriter, fotomodel, deelnemer aan de Albanese “Dancing with the Stars”, event organisator en - met name - cultural director of the Municipality of Elbasan. ECE moet samen met deze aardige en ambitieuze jongeman iets kunnen organiseren in Teatri Skampa. Daar heeft enige tijd geleden trouwens een brand gewoed, waardoor de sterk verouderde inventaris heel behoorlijk vernieuwd kon worden

  

ECE

29 november 2013

Alex

Intussen heb ik gelegenheid om onder vier ogen met Eda te spreken. Ze is met het bestuur in gesprek om het per-soneelsbestand in te krimpen en het kantoor resp. de trainingsruimte alleen te gebruiken voor de daadwerkelijke looptijd van projecten. Dat is meteen een gelegenheid om eindelijk afscheid te nemen van Endri, die steeds meer een ongeleid projectiel wordt. Hij weet zijn alcoholgebruik goed verborgen te houden, maar het probleem lijkt me niet kleiner dan een jaar geleden. July gaat ook nog met zwangerschapsverlof (zonder loon) en heeft een mandie goed verdient. Dat spaart ook kosten tot ze eind 2014 weer fondsen voor een nieuw crossing-borderproject van de EU tegemoet kunnen zien. Hoe het met Stefan verder gaat, is een vraag. Blijft hij in Amerika of komt hij terug? En als hij terugkomt, hoe lang stellen zijn ogen hem nog in staat om te blijven werken? ECE is wel in de markt voor andere projecten, maar opschieten doet het niet. De economische crisis is voelbaar en de belangstelling om nieuwe kennis te verwerven lijkt nauwelijks aanwezig te zijn in de samenleving. Zeker niet als je er voor moet betalen. We bespreken uitgebreid de optie om hun werkterrein uit te breiden naar oplei-dingen voor het midden- en kleinbedrijf in stad en regio. Dan kunnen ze ook gebruik maken van het Nederlandsenetwerk van PUM. De daar ingeschreven (vrijwillige adviseurs) mogen van de Nederlandse politiek voorlopig nog wel in Albanië werken.

  

ECE

29 november 2013

Alex

netwerk van PUM. De daar ingeschreven (vrijwillige adviseurs) mogen van de Nederlandse politiek voorlopig nog wel in Albanië werken. Vanzelfsprekend blijft alle zorg uitgaat naar het lopende project dat we vanaf nu de titel “Skampa Kids” geven. Tot laat in de middag filmen we interviews en schoolscènes. We genieten we van de aanwezigheid bij een sport-middag voor de kinderen uit het project. Wat een lieve gezichten, wat een dankbaarheid en wat een blijdschap. En dat bij kinderen die in zulke ellendige omstandigheden opgroeien. Een gezinsinkomen van veertig tot vijftig euro staatssteun per maand is net genoeg om dagelijks een brood te kopen.Onze wel heel late lunch duurt tot kwart over vijf. Eda en ik drinken daarna koffie met Marin Beluli, de directeur van het lokale EU-agentschap van IPA “Antena Elbasan”. Hij stemt ons hoopvol met de mededeling dat ECE zeker kan inschrijven voor een volgend crossing-boarderproject zodra die opengesteld is. Kans op succes is niet gegarandeerd, maar wel waarschijnlijk. ECE heeft immers in de afgelopen ronde het best geslaagde en hoogst gewaardeerde project uitgevoerd. We praten ook uitgebreid over “Skampa Kids”. Het verrast me dat de bescheiden Eda er nog niet alles over heeft verteld. Zeker als je hoort dat hij op zoek wil gaan naar co-financiering.

  

ECE

17 oktober 2014

Alex

De hele ochtend werken we aan de tekst van het jaarverslag “Skampa Kids’ over het eerste (nieuwe) projectsei-zoen 2013-2014. Zeven schooljaren hadden Nederlandse lionsclubs, ICCO en Impulsis voor de financiering ge-zorgd. Dat is nu voorbij en toch willen we nog doorgaan, in ieder geval tot medio 2017. Onze Stichting Skampa heeft alle daar aanwezige reserves beschikbaar gesteld voor het project. Edukans heeft het project geselecteerd voor financiering nieuwe stijl. Deze financiering is bedoeld voor geslaagde onderwijsprojecten in landen die van de lijst van Nederlandse aandachtslanden zijn weggestreept. Door succesvolle inspanningen van Karel Roos kun-nen we een beroep doen op nieuwe geldstromen die beschikbaar komen dankzij het maatschappelijk verant-woord ondernemen van grote bedrijven en multinationals.Er is nog heel wat aan te passen in de tekst maar we vorderen snel. In het verslag over het schooljaar 2013/14 staat ook een uitgebreide passage in te staan over de mooie documentaire die Freek Zonderland gemaakt heeft met hulp van Herman Zonderland en Rob Scherpenisse. Financieel werd dat mogelijk gemaakt door ‘Team 2015’ van de Gemeente Utrecht.

  

ECE

17 oktober 2014

Alex

Het is nu wel makkelijker om wijzigingen in de registratie en presentatie door te voeren. Juli is veel moderner enflexibeler dan haar voorganger. Haar financiële werk is trouwens prima in orde. Daarnaast heeft ze voldoende tijd om verantwoordelijkheid te dragen voor alle projectactiviteiten op de drie scholen. Zo heeft ze ook pro-bleemloos het werk van Endri Shuteriqi overgenomen.

  

ECE

27 september 2015

Alex

De continuïteit van ECE is en blijft een zorg. Daarover hoef ik alleen maar te herhalen wat Ad Voets vijftien jaargeleden al adviseerd: ‘zorg voor je eigen inkomsten uit kostendekkende activiteiten’.Ik had mijn hoop gevestigd op de beloofde accreditatie als trainingsinstituut. Maar de nieuwe regering heeft het hele plan ingetrokken en is gekomen met een nieuwe plan. Eerst komen de universiteiten, dan de highschools en als dat allemaal klaar is, komen de NGO’s. Dat wordt dus jaren wachten. Voor dit beleid is trouwens wel iets te zeggen. Het blijkt dat de accreditatie van heel wat “privé-universiteiten” inmiddels is ingetrokken

  

ECE

27 september 2015

Alex

ECE heeft een aanvraag gedaan voor een mooi project met Art Schools in Albanië en Kosovo via Balkan Arts and Culture Fund (BAC). Pas in 2016 kunnen ze een aanvraag doen voor nieuwe onderwijsprojecten bij het Eu-ropese Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Het blijft dus wachten tot er iets nieuws langskomt. Daarover hoef je je niet te verbazen want dat is nu eenmaal de mentaliteit hier. Voorlopig kan alle aandacht dus uit blijven gaan naar onze Skampa Kids. Dat is hard nodig en dat doen ze goed.

  

ECE

27 september 2015

Alex

Laat in de middag brengen we een bezoekje aan FiquereteTrandafili, voorzitter van het niet zo ondernemende bestuur van de Stichting ECE. Ze verliest zich eerst in een nostalgisch verhaal over het uitdelen van brillen, een activiteit waarmee ECE zich in de negentiger jaren van de vorige eeuw bezighield. Ze legt uit dat de kinderen zo veel op hun mobiele telefoons en laptops turen, dat hun ogen sterk achteruit gaan. Ze kan alleen niet uitleggen waarom deze kinderen dan onvoldoende geld hebben om een bril te kopen. Uiteindelijk gaat een groot deel van het gesprek over haar eigen situatie

  

ECE

28 september 2016

Alex

Het is ECE weer niet gelukt om nieuwe projecten op te starten. Enkele projectaanvragen zijn afgewezen of on hold gezet. Het zelf organiseren van trainingen, wat al jaren de bedoeling is, komt er niet van. Een enigszins logische verklaring is er wel. De regering wil alle opleidingen of ze nu publiek, privaat, commercieel of van een NGO zijn, opnieuw accrediteren. Het procesvan universiteiten en high schools is op ditmoment nog lang niet afgerond. Er is veel aande hand. Zo heeft de universiteit van Elbasannog steeds zijn nieuwe accreditatie niet. Enveel private universiteiten, vaak in het bezitvan schatrijke zakenlieden, zijn al van het to-neel verdwenen, tenzij de relaties met toppo-litici optimaal zijn. Voor een piepkleine spe-ler als ECE zit er niks anders op dan afwach-ten.

  

ECE

28 september 2016

Alex

Helaas moeten we lang over het recente probleem van ECE praten. De oorzaak dateert van 12 jaar geleden. Op instigatie van ICCO werd toen het internetgedeelte van ECE overgeheveld naar een zelf-standig bedrijfje, Enet. Dritan Pajenga, de toenmalige directeur van ECE, werd internetondernemer voor enkele jaren nog in combinatiemet zijn directeurstaak bij ECE. Ooit bleek al dat ECE veel te hoge kosten betaalde aan zijn bedrijf voor de internetvoorziening. Kort na het aantreden van Eda kon dat door het bestuur opgelost worden. Wat er nu opdook dateert ook uit die tijd. ECE kreeg namelijk volkomen onverwacht te ma-ken met een incassoprocedure van Albtelecom. Alle correspondentie over de invordering was 4jarenlang naar verkeerde adressen en verkeerde personen gezonden (onder andere naar het huisadres van de lang geleden geëmigreerde en inmiddels overleden voorzitter Anastas Papa-risto). Eindelijk was er contact met een claim van ruim € 5.000. Wat bleek? Dritan had vanaf de start van zijn bedrijf de telecom aan zijn bedrijf geleverd gekregen van Albtelecom maar de (hoge) rekeningen laten sturen naar ECE. Dat deze rekeningen hoog waren is logisch voor een Internet Service Provider. Hij kon als directeur van ECE daarvoor tekenen en het bestuur controleerde dat soort zaken niet. Voor alle betrokkenen was dit een complete verrassing, ook voor de altijd punctuele Stefan. Na dagen zoekwerk werden de originele documenten uitein-delijk wel gevonden. In een gesloten envelop en verstopt onder een stapel onbelangrijke pa-pieren. Bekomen van de schok vonden er gesprekken plaats tussen Dritan en het bestuur van ECE. Het resultaat was dat Dritan bekende dat hij inderdaad zijn handtekening gezet had en waarschijnlijk “vergeten” was het bestuur te informeren. Hij bevestigde dat hij de rekeningen na zijn vertrek bij ECE had neergelegd maar nu was hij niet meer van plan om te betalen. Vanzelfsprekend liep het uit op een enorme ruzie. Nu is men is niet meer ‘on speaking terms’.Voor mijn vertrek wist ik van niets. Maar nu snap ik waarom Tani twee weken geleden niet reageerde op mijn voorstel om samen een kop koffie te drinken of te gaan lunchen. Uiteindelijk zat er voor ECE niets anders op zat dan betalen. Zo verdween de zorgvuldig ge-koesterde algemene reserve. Gelukkig niet de reserveringen voor Skampa Kids. Maar ook voor dat project is het jammer. Als dit niet gebeurd was, had ECE nog wat eigen middelen over voor de laatste financiering.Wat is het jammer om weer te moeten constateren dat schijnbaar betrouwbare mensen hier toch misbruik maken van hun positie als ze hun kans zien. Helaas blijkt ook weer eens dat er te vaak gefaald wordt door degenen wier taak het is om controle uit te oefenen. Wat ik verder nog te horen kreeg aan beweringen en vermoedens ga ik niet opschrijven en zo snel mogelijk vergeten.

  

ECE

28 september 2016

Alex

Zoals gebruikelijk hoor je iedere volgende dag weer van een nieuw probleem. Het blijkt dat de Albanese landelijke en lokale belasting-diensten de NGO’s steeds beter weten te vinden. Dat geldt ook voorallerlei verplichte belastingen en verzekeringen. Officieel is het om de begrijpelijke reden dat men controle uit wil oefenen. In de prak-tijk betalen de kleintjes steeds hogere bedragen terwijl de groten in staat zijn om op de gebruikelijke Albanese manier allerlei gunstige regelingen te treffen. Allepremies werden door ECE betaald uit de bestaande reserve maar nu die op is, kan dat niet meer. De vraag is wat we daaraan kunnen doen. Gelukkig is het antwoord voorhanden. Als een stichting slaapt, vervalt de plicht om belasting en verzekering te betalen. Slapen kun je be-reiken door de bankrekening op te heffen. Dat is nu geen probleem. Waar onze Stichting Skampa tot heden de projectfinanciën indirect beheerde, kan het ook direct. Betalingen kun-nen we gewoon van onze Nederlandse bankrekening doen. De transferkosten zijn dan wel re-delijk hoog, maar nog altijd maar een fractie van de belasting en verzekeringspremies. We gaan er aan werken om dat vanaf 1 januari gerealiseerd te hebben.

  

ECE

4 oktober 2017

Alex

Voor een piepklein clubje als ECE is het anno nu nauwelijks nog mogelijk werk te doen als NGO. De hele markt wordt niet alleen veroverd door deze Arabieren, maar ook door-met name Amerikaanse -christelijke organisa-ties die de politiekegezagsdragers intensief ‘helpen’ bij het verkrijgen van vergunningen voor het doen van goede werken. In die wereld van het grote geld is ECE kansloos

  

ECE

4 oktober 2017

Alex

Na “Skampa Kids” is hetinderdaadklaar met ECE. De kans dat er toch nog nieuwe projecten of activiteiten tevoorschijn komen, is minimaal. Ook hebben ze last van de Albanese belastingdienst, die de kleine NGO’s steeds beter weet te vinden. Om als NGO te mogen werken, moet je inmiddels flinke maandelijkse bedragen wegbrengen. De enige manier om daar onderuit te komen is om de NGO “slapend te maken” dat wil zeggen met nul euro op de bank. En dat wordt tegen het eind van 2018 een uitvoerbaar scenario. We gaan er aan werken om zo veel mogelijk uitgaven van het laatste seizoen vroeg te plannen en op enig moment de eventueel resterende uitgaven voor Skampa Kids helemaal via de Nederlandse bankrekening van Stichting Skampa te laten verlopen. Daartoe zal ECE zijn resterende banksaldo overdragen aan onze stichting tot het moment dat ECE eventueel weer actief wordt.

  

ECE

8 mei 2019

Alex

Eda vertelthoe het komt dat de oude inventaris van ECE nog steeds niet is verkocht, ook al is er een koper voor. De board had, met uitzondering van Adem,hetidee dat een veel hogere opbrengst mogelijk was met een doel waar je alleen maar naar kunt raden. Uiteindelijk bleek dat niet het geval en gelukkig is de eerste koper, een jaar na dato, nog altijd geïnteresseerd.Deze week gaat er getekendworden, in mijn bijzijn, maar ik ben benieuwd naar of, wanneer en hoe

  

ECE

8 mei 2019

Alex

Dan moeten ze eerst deverkoop van de inventarismaar eens afronden. Daar lijkt weer niet veel beweging in te zitten.Maar toch is het nodig om vóór 1 juli alle uitgaven gedaan te hebben. Het is even schrikken als ik zie hoe veel ECE sinds een jaar of twee aan belastingen, commissies en bankkosten moet betalen. Extra jammer dat ze de financiën niet eerder afgerond hebben. Dat had vele honderden euro’s ‘nutteloos geld’ gescheeld.

  

ECE

8 mei 2019

Alex

ik ga met Eda mee naar haar kantoor om de definitieve afwikkelingvan het project te bespreken. Dankzij de voorbereidingen met Juli hebben we snel een compleet overzicht. De verkoop van inventaris staat te gebeuren en de opbrengst is voldoende om de laatste uitgaven voor het projectvolgens budget te doen.Eda doet me nu uitgebreid verslag van de beslommeringen in de board en de redenen waarom het zo lang duurde.Zehad een koper gevonden die 300.000 Albanese Lek wilde betalen en dat is ruim genoeg om de laatste projectkostente dekken. De koper was een goede kennis van haar en daarom liet ze de afhandeling over aan de leden van de board. En die wilden heronderhandelen en meer geld verdienen bij een eventueel andere koper. Hoe dat moest, dat wisten ze niet endaar waren ze het ook niet over eens. Na maanden gedoe liep hetuiteindelijk op niets uit. Gelukkig was de eerste koper nog altijd beschikbaar voor de toen afge-sproken prijs.Tekenen, betalen en verhuizen. Zo eenvoudig is het. Hier wordt dat ongetwijfeld een gecompli-ceerde en tijdrovende klus. Ik heb een strakke deadline gesteld voor de laatste uitgaven en de afstorting van het resterende banksaldo naar onze Stichting Skampa. Ze moeten nu echt haast maken want over een paar maanden kunnen ze alle verplichte belastingen en commissiesook niet meer betalen. Pas alshun bankrekening is opgehe-ven worden ze een inactieve stichting en dan houdt de betalingsplicht op.Overigens betaalt ECE, waar iedere uiit te geven eure er één te veel is, evenveel ‘NGO-belasting’ als de miljoenenorganisatie Woorldvision